NDF payoff

De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Vandaag verstuurde de NDF onderstaand persbericht


CVZ vraagt NDF visie verder vorm te geven
Concentratie van hi-tec diabeteszorg

NDF en CVZ zijn al geruime tijd in gesprek over de doelmatige inzet van insulinepomptherapie en andere innovatieve technologieën. De visie die recent vanuit de NDF werd gepresenteerd, lijkt de basis te kunnen vormen voor een structurele oplossing. Kern van de visie is dat technologisch hoogwaardige diabeteszorg wordt geconcentreerd in expertisecentra.

Aanleiding voor de besprekingen vormde het CVZ standpunt om de insulinepomp over te hevelen van de hulpmiddelenzorg naar de medisch specialistische zorg. Een standpunt dat veel discussie opriep in het diabetesveld. Onder aanvoering van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is gewerkt aan een eigen breed gedragen visie vanuit het veld die begin 2014 aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is gepresenteerd.

Volgens de visie kunnen hi-tec oplossingen belangrijk bijdragen aan de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. De technologie en complexiteit leiden er echter toe dat er kwaliteitseisen moeten worden gesteld om juiste toepassing te kunnen garanderen. Dit heeft gevolgen voor de organisatie en inrichting van deze complexe zorg en voor het expertiseniveau van de zorgverleners. Kennis, expertise en infrastructuur zullen in de toekomst waarschijnlijk meer gebundeld moeten worden om te kunnen voldoen aan de op te stellen kwaliteitscriteria.

In een gesprek vorige week heeft CVZ laten weten zich in deze visie te kunnen vinden. Aan de NDF is gevraagd om de voorstellen uit te werken en in samenspraak met alle stakeholders de kwaliteitscriteria voor insulinepomptherapie en bijhorende hulpmiddelen in de tweede lijn op te stellen. Parallel zal worden gekeken welke financieringsvorm het meest ondersteunend is.

Volgens Mark Kramer, voorzitter van de NDF commissie Opinie en Kennis en Stichting BIDON, is er sprake van een belangrijke doorbraak. "We hebben als veld het initiatief teruggepakt. Het is uniek dat patiënten, kinderartsen, internisten en leveranciers in gezamenlijkheid criteria gaan opstellen om de kwaliteit van hi-tec diabeteszorg te borgen. Nu is het wel zaak om het samen ook waar te maken." Volgens de afspraken moeten de kwaliteitscriteria begin 2015 gereed zijn en start dan een transitiefase waarbij deze hoog complexe zorg volgens de gestelde criteria kan worden heringericht.

Een belangrijke randvoorwaarde voor deze ontwikkeling is dat die goed gevolgd en gemeten kan worden. NDF, stichting Bidon, DVN, NIV en NVK zijn, in nauw overleg met alle stakeholders, onlangs een parallel traject gestart: een kwaliteitsregistratie voor Diabetes Mellitus type 1. Een plan van aanpak is medio 2014 gereed en indien financiering beschikbaar is, kan snel worden gestart en kan de registratie binnen twee jaar gefaseerd worden neergezet. Daarmee kan aan een belangrijk kwaliteitscriterium voor complexe diabeteszorg, namelijk deelname aan een registratie, worden voldaan.