NDF payoff

De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

NDD we zien elkaar Nationale Diabetes Dag 2014: maak kennis met de nieuwe directeur van de DVN
Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft sinds eind 2013 een nieuwe directeur: drs. Olof King. Nationale Diabetes Dag is een mooi moment om hem te ontmoeten. Wat heeft deze oud vakbondsman te melden? Eens in de twee jaar komt alles samen, schrijf u nu in op www.nationalediabetesdag.nl.

NDD: accreditatie toegekend
Accreditatie voor Nationale Diabetes Dag is aangevraagd bij de volgende organisaties: ABAN (huisartsen en andere specialisten), NIP, NIP / NVO, EADV, FGZP, OA (KNMP), KNGF, NVD (St. Adap), NVvPO (St. Adap), Verpleegkundig Specialisten Register. De accreditatie is niet per sessie maar voor deelname aan het congres. Inmiddels zijn de eerste toekenningen binnen.
  • NVvPO: 5 punten
  • CADP van de NVDA: 5 punten (doktersassistenten)
  • Kwaliteitsregister V&V: 5 punten (praktijkondersteuners, huisartsen, diabetes zorg, praktijkverpleegkunde, kinderverpleegkunde)
Update project Patiëntprofielen
In november 2013 is dr. Heidi van Vugt gestart bij de NDF als senior beleidsmedewerker/ projectleider patiëntprofielen. Heidi is een gepromoveerd gezondheidswetenschapper en studeerde Epidemiologie te Rotterdam. Zij heeft een verpleegkundige achtergrond, hierdoor kan zij zowel vanuit wetenschappelijk als praktisch oogpunt kijken naar zorg en zorginnovaties. Binnen het project patiëntprofielen wordt gewerkt aan een volgende stap in de ontwikkeling van de zorgstandaard.

Lees verder >

Ronde tafel Kwalitatief verantwoorde innovaties tegen acceptabele kosten
Op initiatief van de NDF en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) wordt op vrijdag 7 februari een Ronde Tafel bijeenkomst voor genodigden georganiseerd met als centrale vraag: ‘Hoe kan de toelating van innovatieve geneesmiddelen/behandelingen zich optimaal verhouden met de beheersbaarheid van het pakket en toegankelijkheid van de zorg nu en in de toekomst?’

Lees verder >

Problemen dieetadvisering in ketenzorg
Mensen met diabetes type 2 blijken in de praktijk te weinig dieetadvies te krijgen. Om deze reden hebben NDF, NVD en DVN een open brief opgesteld die eind november verstuurd is naar betrokken organisaties als het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit. In de brief wordt gevraagd de belangrijke rol van de diëtist in de ketenzorg te borgen. Klik hier voor de brief. De brief is tevens ter informatie verzonden aan de Kamerleden voor het Algemeen Overleg van 4 december jl. over de Zorgverzekeringswet.’

Lees verder >

Twijfels bij organisatie Diabcontrol
Vanuit het veld bereiken ons berichten dat patiënten met DM type 1 benaderd worden door een organisatie die zich Diabcontrol noemt en die suggereert de pancreas te kunnen reactiveren. Diabcontrol geeft adviezen over voeding en doseringen van medicatie buiten de behandelrelatie met de eigen arts om. NDF en Diabetesvereniging Nederland zijn van mening dat insulinedosering of tabletgebruik met de eigen arts bepaald moeten worden, waarmee in het kader van de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst een behandelrelatie bestaat. Handelingen buiten de behandelrelatie met de eigen arts om vallen buiten het zicht van de Inspectie en zijn daarmee ongewenst.
Herziening NDF Voedingsrichtlijn
De in 2010 ontwikkelde voedingsrichtlijn zal, volgens planning, in 2014 worden herzien. Met subsidie van het Diabetes Fonds zal de NDF in samenwerking met DNO/NVD en het VU Medisch Centrum de richtlijn actualiseren. Een werkgroep met daarin vertegenwoordiging vanuit diëtisten, huisartsen, diabetesverpleegkundigen en patiënten wordt hierbij betrokken. Andere lidorganisaties worden, waar nodig, betrokken op consultatiebasis. De herziening zal in het eerste kwartaal van dit jaar van start gaan.

Project 'Ondersteuningsaanbod kind en diabetes'
In 2014 start de NDF met dit nieuwe project met als doel te komen tot een compleet, betrouwbaar, toegankelijk ondersteuningsaanbod voor kinderen met diabetes, hun ouders én hun zorgverleners. Mediq is maatschappelijk partner van dit project.

Lees verder >

Invitational klinische registratie DM1
Op initiatief van de NDF, Stichting BIDON, de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging van kinderartsen (NVK) wordt op maandag 27 januari de Invitational 'Op weg naar een klinische registratie voor DM 1' georganiseerd.

Lees verder >

Kernsets cardiometabole aandoeningen online beschikbaar
De kernsets voor diabetes (nieuwe versie), CVRM, Chronische nierschade, Obesitas, Astma bij volwassenen en COPD zijn beschikbaar. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het gestructureerd, uniform en eenvoudiger vastleggen en verwerken van patiëntgegevens.

Lees verder >

Verslag Invitational Diabetes en ramadan
In de vorige NDF Nieuwsbrief maakten we melding van de invitational conference Diabetes en ramadan die plaatsvond op 17 oktober 2013. Op de NDF website is een uitgebreid verslag te vinden: Diversiteit binnen patiëntenpopulatie vraagt om zorg op maat.
Inclusief interviews met Youssef Azghari: 'Een geslaagde dialoog prikkelt tot nadenken' en NDF voorzitter Steven Lamberts: 'Zorg op maat heeft grote meerwaarde'.