Toegang tot en gebruik van deze website de is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel
Alle gegevens en informatie op deze site worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de site de uiterste zorg wordt besteed, kan de NDF niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid
De NDF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de site en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de NDF-site.

Intellectuele eigendomsrechten
De site is eigendom van de Nederlandse Diabetes Federatie. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de NDF-site, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden, behoren toe aan de NDF of haar licentiegevers.

De tekstuele informatie op deze site website mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden, mits hierbij correcte bronvermelding plaatsvindt. De site mag nimmer worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

De beelden in de diashow op de homepage zijn door de NDF verworven in het kader van de fotowedstrijd Diabetes 24/7. De fotografen zijn bekend bij de NDF en het copyright van de beelden berust bij de NDF. Gebruik van de beelden is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de NDF.

Koppeling naar websites van derden
De NDF draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar deze website linkt, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. De NDF aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NDF is framing en het maken van een hyperlink naar de deze site niet toegestaan.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden
De NDF behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de NDF-site wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op deze site van kracht zijn.

Privacy
Alle door de gebruiker aan de NDF verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door de NDF aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
Formulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers die gebruikt wordt voor het verzenden van informatie of om contact op te nemen. De Nederlandse Diabetes Federatie biedt bezoekers van deze site de mogelijkheid tot het verzoek om aanpassing van persoonsgegevens uit de database of het verzoek tot stopzetting van toekomstige informatieverzending. Uw reactie kunt u zenden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.