Jong en diabetes

Kinderen en jongeren met diabetes vormen binnen de gehele populatie van mensen met diabetes een bijzondere doelgroep. Vanuit het programma Jong en diabetes wil de NDF zorg, begeleiding en ondersteuning op maat voor kinderen en jongeren met diabetes faciliteren.

Actueel: project Zorg op maat voor kinderen en jongeren met diabetes
Veel jongeren in de tiener- en puberleeftijd hebben problemen met het accepteren van hun diabetes en zijn (mede) daardoor niet altijd therapietrouw. Voor ouders en zorgprofessionals is het een grote uitdaging om het gedrag van kinderen en jongeren met diabetes positief te beïnvloeden. Terwijl therapietrouw juist bij deze doelgroep zo belangrijk is om medische complicaties in de toekomst te voorkomen. Ook zijn er knelpunten op het vlak van inhoud en organisatie van goede zorg voor kinderen en jongeren met diabetes. Ten slotte blijft de participatie van kinderen en jongeren met diabetes, bijvoorbeeld op school en bij de sportvereniging, nog vaak achter.

Op dit moment werkt de NDF aan een plan van aanpak om de participatie en zelfmanagementondersteuning van kinderen en jongeren met diabetes te verbeteren. Dit plan gaat uit van wat er al is, wat er werkt en wat er nog aanvullend nodig is om de knelpunten in de praktijk te verhelpen. Daarmee wordt dit plan een nadere uitwerking van de NDF Zorgstandaard diabetes. Kinderen en jongeren met diabetes zelf, hun ouders en diverse zorgverleners en andere professionals binnen en buiten het diabetesveld worden nauw betrokken bij dit traject.

Mijlpalen die vanuit het NDF programma Jong en diabetes al zijn gerealiseerd:

Diabetesopschool.nl

Kinderen met diabetes gaan gewoon naar school. Net als andere kinderen. Voor ouders is dat best spannend. En voor leerkrachten ook: zij zijn misschien niet zo bekend met diabetes. Goede afspraken tussen ouders en school zijn heel belangrijk. Op deze website staan tips en adviezen voor zowel ouders als leerkrachten om kinderen met diabetes met een gerust hart naar school te laten gaan. De website is inmiddels ondergebracht bij Diabetesvereniging Nederland.

Mijnkindheeftdiabetes.com

Een overzichtelijke website die de weg wijst naar betrouwbare informatie voor ouders, hun kind met diabetes type 1 én hun zorgverleners. Rubrieken die aan bod komen: de diagnose, insulinepompen, naar school en op vakantie gaan, voeding, Social media en de overgang naar volwassenzorg. Ook is er aandacht voor psychosociale aspecten als depressies en eetstoornissen. De inhoud van de website is samengesteld door een multidisciplinaire werkgroep onder coördinatie van de NDF en Mediq is maatschappelijk partner.

Diabetes en diversiteit


De Nederlandse diabeteszorg staat internationaal hoog aangeschreven. In de Euro Diabetes Index 2014 staat ons land op de tweede plaats. Probleem is wel dat deze hoogwaardige zorg grote groepen in de samenleving niet bereikt. Met name ook niet westerse immigranten en laaggeletterden. Met het programma Diabetes en diversiteit zet de NDF zich in om de zorg voor deze doelgroepen te optimaliseren.

Migranten. In Nederland wonen meer dan 190 verschillende nationaliteiten. Met ruim 1,1 miljoen mensen vormen Turken. Marokkanen, Surinamers en Antillianen de grootste minderheidsgroepen. Bij mensen van Hindoestaans-Surinaamse afkomst komt diabetes het vaakst voor. In de leeftijdscategorie 60+ heeft 37% diabetes. Bij mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst komt diabetes twee tot drie keer vaker voor dan bij de autochtone Nederlanders.

Laaggeletterden. Volgens Stichting Lezen & schrijven hebben 2,5 miljoen mensen in Nederland grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ze zijn en voelen zich lichamelijk en geestelijk vaak minder gezond dan niet-laaggeletterden. Ook hebben ze een grotere kans eerder te sterven, maken ze meer gebruik van huisarts- en ziekenhuiszorg en juist minder gebruik van preventieve zorg en nazorg. (NIVEL, 2015)

In het kader van het programma inventariseerde de Nederlandse Diabetes Federatie hoe zorgverleners in de 1e en 2e lijn hun diabeteszorg aan deze doelgroepen vormgeven én waaraan zij behoefte hebben. Geconcludeerd mag worden dat zorgverleners hun uiterste best doen om deze kwetsbare groepen optimaal te benaderen en ondersteunen. De betrokkenheid is groot, de frustratie soms ook. Zorgverleners gebruiken voor het grootste deel hun eigen ervaring om met de doelgroep om te gaan en voorlichting te geven. Elke zorgverlener ervaart - in meer of mindere mate - een taalbarrière.

De inventarisatie liet zien dat er grote behoefte is aan een bundeling van - bij voorkeur eenvoudig - ondersteuningsmateriaal met veel plaatjes en in meerdere talen. Met de website diversiteitindiabetes.nl wil de NDF in deze behoefte voorzien. De site wijst de weg naar relevant aanbod dat ingezet kan worden in de communicatie met mensen met diabetes uit de genoemde doelgroepen. De informatie is verzameld en inhoudelijk beoordeeld door een werkgroep van deskundigen uit het diabetesveld, waaronder praktijkondersteuners, internisten, huisartsen, diabetesverpleegkundigen en diëtisten. Ook de Jan van Ooijenstichting experts op het gebied van lage gezondheidsvaardigheden waren bij de ontwikkeling van de site betrokken.

Het resultaat is een heel praktische website met een heldere structuur en een verrassend rijk aanbod van informatie en materialen waar zorgverleners in de 1e en 2e lijn direct hun voordeel mee kunnen doen. Het project is mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk en Diabetes Fonds.

 

NDF Persoonsgerichte diabeteszorg
Het diabetesjaargesprek voor migranten met diabetes

Een speerpunt van de NDF Kwaliteitsagenda is het innovatieproject NDF Persoonsgerichte diabeteszorg gericht op persoonsgerichte zorg en de introductie van het diabetesjaargesprek als opvolger van de gebruikelijke diabetesjaarcontrole.

Het NDF gespreksmodel ondersteunt zorgverleners bij het voeren van het diabetesjaargesprek. Al in de ontwikkelfase van het model bleek dat het niet even geschikt is voor alle doelgroepen. Onder andere ook de doelgroepen van het programma Diabetes en diversiteit.

Vanuit het programma is daarop ingezet op een parallelle ontwikkeling: een aangepast gespreksmodel dat zorgverleners ondersteunt om in gesprek te gaan met diabetespatiënten van niet-westerse afkomst.

Beschikbaar in het Nederlands, Turks, Arabisch en Engels! Op de website diversiteitindiabetes.nl

 

Diversiteitindiabetes.nl

Zie ook NDF Toolbox Persoonsgerichte diabeteszorg

Ouderen met diabetes

 


Nederland telt steeds meer ouderen. De vergrijzing zal in ieder geval tot 2040 voortduren. Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Het is een ontwikkeling die wordt gestimuleerd vanuit de door VWS ingezette herijking van de zorg, waarbij de zorg zo ingericht dient te worden dat een persoonsgerichte aanpak mogelijk is. Zorg thuis of dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet. En afgestemd op ieders persoonlijke situatie, rekening houdend met wat een ieder zelf nog kan of niet meer kan.

Diabetes komt vaak voor bij ouderen. 12,7% van de 65-plussers heeft diabetes, van de 70-plussers is dat 15 – 20%. Bij het merendeel van deze patiënten betreft het diabetes type 2. De komende 20 jaar mag gerekend worden op een forse groei van het aantal (thuiswonende) ouderen met (een hoog risico op) diabetes. Vanzelfsprekend heeft dit consequenties voor het zorggebruik van deze groep.

De praktijk leert dat goede preventie en zorg voor ouderen met (een hoog risico op) diabetes nog onvoldoende geborgd zijn. Er zijn knelpunten op het vlak van inhoud, organisatie en financiering van de zorg. Ook de politiek maakt zich daar zorgen over. Eind 2016 nam de Tweede Kamer een amendement van kamerlid Rutte aan, betreffende optimalisering van zorg aan ouderen met diabetes type-2. Het amendement stelt voor dat de NDF bestaande knelpunten met betrekking tot inhoud, organisatie en financiering van de zorg aan ouderen met diabetes in kaart brengt en structurele oplossingen ontwikkelt, uitgewerkt in concrete kwaliteitscriteria als onderdeel van de NDF Zorgstandaard Diabetes.

Het amendement is een belangrijke aanjager van dit programma, waarvoor de NDF zich de komende jaren, samen met haar leden en andere stakeholders, zal inzetten. Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting van het programma. Een verkennende inventarisatie van knelpunten leverde het volgende beeld op:

  • Richtlijnen en protocollen zijn verouderd en/of onvoldoende geïmplementeerd
  • De doelgroep ‘ouderen met een (hoog risico op) diabetes’ bestaat uit verschillende subdoelgroepen met een eigen zorgvraag, behoefte aan ondersteuning
  • Kennis over specifieke risicofactoren voor diabetes bij ouderen en belangrijke aandachtspunten in de zorg voor ouderen (te differentiëren naar subdoelgroepen) blijken veelal onvoldoende aanwezig om een persoonsgerichte aanpak/ preventie en zorg op maat mogelijk te maken. Dit geldt voor:
    • Complexe zorg ten behoeve van kwetsbare ouderen, met daarbij kwaliteit van leven in een veilige omgeving als belangrijk aandachtspunt
    • Preventieve zorg ten behoeve van de relatief jonge vitale oudere met (een hoog risico op) diabetes teneinde diabetes dan wel het optreden van complicaties ten gevolge van diabetes zo lang mogelijk uit te stellen
  • De veranderende mogelijkheden voor zelfmanagement bij het ouder worden
  • De specifieke problematiek gepaard gaande met de veelal aanwezige cognitieve beperkingen en (hieraan gerelateerde of hiervan losstaande) beperkte gezondheidsvaardigheden
  • De specifieke problematiek rond diabetespreventie en zorg voor ouderen met een andere culturele achtergrond

 

Amendement


De NDF zet zich in voor de kwaliteit van zorg en leven van mensen met (pre-)diabetes. Voorop gesteld, onze diabeteszorg is goed! Maar het kan altijd beter. Het moet ook beter: we maken werk van persoonsgerichte diabeteszorg waarbij patiënt en zorgverlener samen plannen maken voor een optimale gezondheid, zelfmanagement en participatie.


Tegelijk weten we ook dat deze hoogwaardige diabeteszorg veel mensen met diabetes niet bereikt. Bijvoorbeeld mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, mensen die laaggeletterd zijn, immigranten van niet westerse afkomt. Ook weten we dat onze goede zorg niet altijd voldoende inspeelt op de omstandigheden en behoeften van specifieke doelgroepen, zoals jongeren en ouderen.

NDF Programma’s zijn bedoeld om structureel aandacht te geven aan doelgroepen en thema’s die dat nodig hebben. De programma’s moeten eraan bijdragen dat onze goede diabeteszorg iedereen ten goede komt en voor iedereen optimaal presteert. Programma’s zijn in de loop van de tijd meer of minder actief omdat de NDF voor de financiering ervan is aangewezen op partners vanuit het bedrijfsleven of de overheid.

0
0
0
s2smodern