NDF Stakeholdersdialoog Insulinepomptherapie

Aanleiding voor deze dialoog was een door Zorginstituut Nederland aangewakkerde discussie over de bekostiging van insulinepomptherapie. De NDF stelde zich op het standpunt dat een besluit over bekostiging gebaseerd dient te zijn op duidelijke afspraken over kwaliteit. Om tot zulke afspraken te komen bracht de federatie alle stakeholders aan tafel. Deze ook door ZIN gesteunde route resulteerde in het Nationaal Consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie, dat concrete eisen stelt aan alle betrokkenen bij insulinepomptherapie; patiënten, zorgverleners, behandelcentra, producenten, leveranciers en zorgverzekeraars.

Op dit moment werken veldpartijen, onder de vlag van de NDF, aan de ontwikkeling van instrumenten die de implementatie van de criteria faciliteren en de kwaliteit moeten borgen. Het gaat met name om een raamwerk voor de multidisciplinaire scholing van behandelteams en een systeem voor visitatie.

Najaar 2016 bracht de NDF ook advies uit over bekostiging. In het advies stond de vraag centraal of overheveling naar medisch specialistische zorg meerwaarde heeft op de aspecten kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid en/of kosten van de zorg. Volgens de NDF niet. Geadviseerd werd om juist vol in te zetten op kwaliteitsverbetering door implementatie van de gestelde kwaliteitscriteria, in de overtuiging dat daarmee ook een positief effect op de andere aspecten zal worden gerealiseerd. In december 2016 maakte ZIN bekend het advies van de Nederlandse Diabetes Federatie te volgen en af te zien van overheveling van (de bekostiging van) de insulinepompen van de hulpmiddelenzorg naar de medisch-specialistische zorg.

 

Consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet insulinepomptherapie en hulpmiddelen’

NDF bericht: Zorginstituut Nederland volgt advies NDF – Geen overheveling van insulinepompen

ZIN bericht: Diabeteshulpmiddelen (Zvw)ZIN bericht: Diabeteshulpmiddelen (Zvw)

NDF Stakeholdersdialoog Standaard bloedglucosemeting

De NDF startte deze dialoog vanwege aanhoudende zorgen in het veld over de kwaliteit van bloedglucosemeting. Doel was om tot gedragen en geldende afspraken te komen rondom dit voor diabetespatiënten essentiële aspect van hun zelfmanagement. De dialoog heeft geresulteerd in het Consensusdocument Kwaliteitscriteria Standaard bloedglucosemeting, met als kernboodschap:

De keuze voor een bloedglucosemeter wordt gemaakt in de spreekkamer, door de diabetespatiënt en zijn hoofdbehandelaar samen. Men moet kunnen kiezen uit een breed aanbod, waarbij kwaliteit, het functioneren van de patiënt en doelmatigheid voorop staan.

Het Consensusdocument is het resultaat van de NDF Stakeholdersdialoog Standaard bloedglucosemeting die de Nederlandse Diabetes Federatie in het voorjaar van 2016 startte. Doel was om tot gedragen en geldende afspraken te komen rondom dit voor diabetespatiënten essentiële aspect van hun zelfmanagement, als antwoord op de aanhoudende zorgen in het veld over de kwaliteit van bloedglucosemeting en de keuzevrijheid van de patiënt. Het Consensusdocument wordt toegevoegd aan de NDF Zorgstandaard diabetes.

Het Zorginstituut heeft het document, conform het voorstel van het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen, overgenomen als module diabetes hulpmiddelen/ ‘Consensusdocument kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting’. Dat betekent dat de standaard wordt opgenomen in het wettelijk Register van het Zorginstituut. Op één onderdeel van de module diabetes zijn de betrokken partijen het onderling niet eens geworden. Het Zorginstituut is gevraagd hier een knoop over door te hakken; dit is de doorzettingsmacht van het Zorginstituut. Een en ander is ook terug te lezen in de brief die minister Schippers op 9 juni 2017 verstuurde om de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen.

Het Kwaliteitskader vormt de kapstok voor specifieke categorieën hulpmiddelen. In het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg is expliciet vastgelegd dat hulpmiddelen functioneringsgericht worden voorgeschreven. Dat betekent dat om te bepalen welke functionaliteiten van een hulpmiddel nodig zijn, rekening wordt gehouden met de stoornis, beperkingen, participatieproblemen alsmede de specifieke situatie van mensen die een hulpmiddel nodig hebben, zodat maatwerk kan worden geboden. Bovendien is bepaald dat er brede keuze is voor de cliënt en het proces van voorschrijven transparant en doelmatig is.

Het Consensusdocument is voorbereid door een multidisciplinaire werkgroep van de NDF*. De criteria die zijn opgesteld hebben betrekking op de fase van voorbereiding en start van zelfcontrole, op de begeleiding tijdens chronische fase en op de organisatie en infrastructuur rondom zelfcontrole. Volgens het Consensusdocument moeten bloedglucosemeters voldoen aan in het document nader benoemde basiseisen en CE-markering. Bij het op de markt brengen van een nieuw type vindt een initiële verificatie door een onafhankelijke instantie plaats waarbij volgens een vastgesteld protocol wordt gecontroleerd op onder andere juistheid en precisie. Er komt een online overzicht van alle meters die voldoen, inclusief een tool die de patiënt en behandelaar ondersteunt bij het selecteren van een passende meter. Voor de registratie van eventuele problemen met bloedglucosemeters en teststrips of cassettes komt er een onafhankelijk meldpunt.

*) met daarin DVN, DiHAG, EADV, KNMP, NVKC, NVD/DNO, NIV, NVK, FHI, Diagned en ZN.
 

Consensusdocument Kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting
Naar het Register: Zorginzicht.nl
Brief van minister Schippers

NDF Stakeholdersdialoog Implementatie Persoonsgerichte diabeteszorg


Persoonsgerichte diabeteszorg is de toekomst. Het is een internationale ontwikkeling met in Nederland de Nederlandse Diabetes Federatie als gangmaker. De NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg heeft de zorgprofessional steeds meer te bieden en wordt nog uitgebreid. Ook wordt bekeken hoe de randvoorwaarden rondom persoonsgerichte diabeteszorg kunnen worden geoptimaliseerd. Dat gebeurt in de NDF Stakeholdersdialoog Implementatie Persoonsgerichte diabeteszorg.


Diabetesjaargesprek
Persoonsgerichte diabeteszorg krijgt inhoud op basis van het goede gesprek tussen patiënt en zorgverlener. In principe bij elke ontmoeting maar in ieder geval tijdens het diabetesjaargesprek, dat meer inhoudt dan een stijl van communiceren of een vorm van bejegening. Het is een andere vorm van consultvoering. In het diabetesjaargesprek, dat uitgaat van gezamenlijke besluitvorming, is er consequent aandacht voor de complexe context van iemands leven met diabetes. Voor zowel de gezondheidsgerelateerde als de persoonsgebonden factoren die op het gegeven moment relevant zijn. Lijf, leefstijl, welbevinden en zelfzorg komen in een holistische benadering aan de orde, tegen de achtergrond van iemands voorkeuren, behoeften, zelfmanagementmogelijkheden en sociale omgeving.

In de NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg heeft het NDF Gespreksmodel een prominente plaats. Het model ondersteunt het diabetesjaargesprek met een wetenschappelijk onderbouwd format, dat in een grootschalig onderzoek werd getest op bruikbaarheid en meerwaarde; met positieve uitkomsten. Het NDF Gespreksmodel kent vier stappen: Stap 1 – Factoren, Stap 2 – Doelen, Stap 3 – Keuzes, Stap 4 – Afspraken.
Wat betreft factoren wordt onderscheid gemaakt tussen gezondheidsgerelateerde en persoonsgebonden factoren.

NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg
Om het gebruik van het NDF Gespreksmodel aantrekkelijk te maken en de samenwerking tussen zorgverlener en patiënt te bevorderen is het model uitgewerkt in een serie praktische communicatiemiddelen: een gesprekskaart, een wachtkamer-poster en een spreekkamerkaart. Allemaal in dezelfde herkenbare vormgeving, visueel sterk en aandacht vragend voor steeds dezelfde thema’s: lijf, leefstijl, welbevinden en zelfzorg.

Allemaal te vinden in de NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg. Evenals het scholingsaanbod dat in samenwerking met DiHAG en NHG is ontwikkeld, voor professionals die zich willen bekwamen in het voeren van het diabetesjaargesprek. Het scholingsaanbod omvat op dit moment een informatieve workshop en een in-company training waarbij ook vaardigheden worden getraind, beide aangeboden door het NHG in samenwerking met kaderhuisartsen diabetes. Een online introductie-webinar NDF Persoonsgerichte diabeteszorg is in voorbereiding.

Stakeholdersdialoog
De NDF bewandelt niet alleen het spoor van onderzoek en productontwikkeling. Er wordt ook gekeken naar de omstandigheden en de randvoorwaarden die persoonsgerichte diabeteszorg al dan niet bevorderen, met in eerste instantie een focus op de implementatie van het diabetesjaargesprek. Middels een veldverkenning onder de eigen achterban en andere relevante stakeholders wordt in kaart gebracht wat er nodig is om persoonsgerichte diabeteszorg verder te brengen.

In het kader van deze stakeholdersdialoog hebben de leden van de NDF tijdens de laatste ALV van 2018 uitgebreid gesproken over het thema ‘Op weg naar persoonsgerichte diabeteszorg’, met een mooie opbrengst aan inzichten en suggesties . In hetzelfde najaar werd een werkconferentie georganiseerd, met een bredere samenstelling van stakeholders. Ruim 50 deelnemers discussieerden over de implicaties van en implementatie issues rond deze nieuwe vorm van consultvoering die het diabetesjaargesprek in feite is – met meer aandacht voor eigen regie, gezamenlijke besluitvorming en gedeelde verantwoordelijkheid. Een breed scala aan items passeerde de revue; het belang van bewustwording (we denken al wel dat we het doen, maar is dat wel zo?) ambassadeurs in een voortrekkersrol, van competentieontwikkeling en effectieve doorverwijzing tot en met differentiatie in therapie, keuzevrijheid voor patiënten, de beschikbaarheid van innovaties en financiering. Tijdens het NDF Symposium Persoonsgerichte diabeteszorg op 2 april jl. werden een aantal inzichten uit de veldverkenning tot dan toe in enkele werksessies verder besproken.

Concreet plan
Duidelijk is dat als de zorg innoveert ook de randvoorwaarden moeten ontwikkelen. De veldverkenning heeft knelpunten geïnventariseerd en oplossingsrichtingen in beeld gebracht. De komende tijd vindt de vertaalslag plaats naar een strategisch implementatieplan dat in beeld brengt op welke fronten ontwikkeling nodig is om te komen tot een succesvolle implementatie van persoonsgerichte diabeteszorg. Waarbij overigens genoteerd moet worden dat het vanzelfsprekend niet aan de NDF is om in federatieverband op al deze fronten actief te zijn; in het plan zal daarom ook aandacht gegeven worden aan eigenaarschap.

Belangrijke fronten zijn o.a. bewustwording bij professional en patiënt van de strekking van persoonsgerichte zorg en de aangetoonde meerwaarde van het diabetesjaargesprek voor de kwaliteit van zorg en leven; kwaliteitsbeleid van organisaties in de eerste en tweede lijn dat persoonsgerichte zorg in de eigen zorgpraktijk en in samenwerkingsverbanden ondersteunt; onderwijs en educatie gericht op het versterken van de competenties die zorgverleners nodig hebben voor persoonsgerichte zorg en het coachen in zelfmanagement; de ontwikkeling/het ontsluiten van een effectief, bij integrale persoonsgerichte zorg passend doorverwijsaanbod; samenwerkingsafspraken met zorgverzekeraars gericht op persoonsgerichte zorg; de doorontwikkeling van informatiesystemen naar systemen die persoonsgerichte zorg faciliteren, het gebruik van e-health, het realiseren van een goede balans tussen protocollaire zorg en zorg op maat, inclusief differentiatie en keuzevrijheid.

Rondetafel Diabeteszorg


Een bijzondere stakeholdersdialoog is de Rondetafel Diabeteszorg die de Nederlandse Diabetes Federatie organiseert, in samenwerking met Zorginstituut Nederland.

 

De NDF organiseert sector brede stakeholdersdialogen om knelpunten in de zorg te voorzien van structurele en duurzame oplossingen. Op basis van consensus en uitgewerkt in multidisciplinaire kwaliteitsstandaarden. Daarin worden de rollen van alle betrokkenen in de betreffende keten geëxpliciteerd.

0
0
0
s2smodern