Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

De overheveling van insulinepompen uit de hulpmiddelen naar de medische specialistische zorg wordt uitgesteld. CVZ laat weten dat na intern overleg is besloten dat een aangepast rapport zal worden aangeboden aan de Raad van Bestuur. Hierin zal het voorstel tot uitstel worden opgenomen. Reden daarvoor is dat partijen uit het veld hebben aangegeven geen vertrouwen te hebben in overheveling op dit moment. Het uitstel zal worden benut om met de betrokken partijen, waaronder NDF, in overleg te treden en met hen de randvoorwaarden te bepalen op basis waarvan, indien aan deze voorwaarden is voldaan, deze hulpmiddelen op termijn overgeheveld kunnen worden.

Het besluit volgt op de bijeenkomst die CVZ op 19 juni organiseerde, inzake de voorgenomen overheveling van o.a. de insulinepompen uit de hulpmiddelen naar de medische specialistische zorg. Tijdens deze bijeenkomst bracht een ruime delegatie vanuit de NDF de bezwaren tegen deze overheveling duidelijk voor het voetlicht. De overheveling betreft naar de mening van de NDF een dermate complex traject dat besluitvorming niet mogelijk is voordat een realistisch uitvoeringsplan beschikbaar is. Zo moet duidelijk zijn of voldoende deskundigheid geborgd is voor de inkoop, wat de consequenties zijn voor keuzevrijheid en of administratieve en logistieke processen adequaat geregeld worden.