Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Weeffouten inkoopsystematiek diabeteszorg
Sinds de invoering van de Integrale bekostiging in 2010 wordt de NDF Zorgstandaard door zorgverzekeraars gebruikt als vertrekpunt voor de zorginkoop rond diabetes. Uit de notitie - opgesteld door een commissie van experts op het gebied van zorg en financiering in opdracht van het Nationaal Actieprogramma Diabetes - blijkt dat hieraan de nodige bezwaren kleven. Zowel met betrekking tot de inhoud van de zorgstandaard, de bekostiging van de zorgstandaard, het contracteerproces en de informatievoorziening.

Van Zorgstandaard naar Zorginkoop
Belangrijke constatering van de commissie is dat de huidige NDF Zorgstandaard de norm beschrijft waaraan goede zorg voor mensen met diabetes zowel zorginhoudelijk als procesmatig moet voldoen. De zorgstandaard is nooit ontwikkeld en bedoeld als vertrekpunt voor de zorginkoop. En wordt hier sinds 2010 dus wel voor ingezet! Aangezien de commissie van mening is dat het belangrijk is door te gaan op de ingezette (beleids)lijn - financiering op basis van de zorgstandaard - adviseert zij het volgende:
• Zorg conform Zorgstandaard duidelijker specificeren
• Opname van alle curatieve en preventieve zorg uit zorgstandaard in de basisverzekering
• Investering in het contracteringsproces
• Aanscherping contractvoorwaarden voor zorggroepen
• Verduidelijking (on)mogelijkheden Mededingingswet
• Optimaliseren informatievoorziening
• Betere benutting beschikbare data

De komende periode klopt het NAD met dit advies aan bij het ministerie van VWS en toezichthoudende organisaties, zoals de NZa en het College voor Zorgverzekeringen. Het NAD komt juist nu naar buiten met dit advies omdat het eindrapport over de evaluatie van integrale bekostiging chronische ziekten gisteren -dinsdag 26 juni- werd gepresenteerd aan minister Schippers. Veel van de conclusies komen overeen met die van de expertcommissie. Én geven het belang aan om op korte termijn met de bovenstaande adviezen aan de slag te gaan. Op basis van het eindrapport en het advies van de NZa over de bekostiging van huisartsenzorg en integrale zorg neemt zij deze zomer een besluit over de situatie in 2013 en verder.

Lees de notitie [pdf]

Over het NAD
Het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD, 2009 -2013) is een samenhangende bundeling van alle acties en initiatieven die in vier jaar in Nederland ondernomen worden om de groei van diabetes in te perken. De acties zijn gericht op preventie van diabetes en goede zorg voor mensen met diabetes. Het overall doel van het Nationaal Actieprogramma Diabetes is een brede toepassing van een actuele en complete NDF Zorgstandaard diabetes.