Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Op dinsdag 2 oktober heeft het Kwaliteitsinstituut haar toekomstplannen en ambities aan het veld gepresenteerd op het symposium "Gedeelde kennis, betere zorg". Voorafgaand aan dit symposium was er een 'kick-off' ter markering van de start van een eerste tranche van pilots. Het Kwaliteitsinstituut kijkt bij 6 pilots mee naar te ontwikkelen methodieken; kennis, ervaring en innovaties worden uitgewisseld. De pilots beslaan een breed spectrum aan uiteenlopende kwaliteitsverbeteringsinitiatieven in verschillende zorgdomeinen.

Eén van de pilots is het project waarin de convenantpartners NDF, Platform Vitale Vaten en PON samen met Nictiz werken aan een Informatiestandaard Cardiometabole aandoeningen. Deze pilot richt zich primair op de ontwikkeling van (op de zorgstandaarden gebaseerde) zorginhoudelijke en technische standaarden. Standaardisering is een belangrijke randvoorwaarde voor adequate eenduidige registratie van medische gegevens rondom de groep cliënten en patiënten met cardiometabole aandoeningen. In het bijzonder wanneer er sprake is van cardiometabole co-morbiditeit.

De pilot startte officieel met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen convenantpartners en het Kwaliteitsinstituut. Uitvoering en aansturing van het project is in handen van de convenantpartners en Nictiz. Het Kwaliteitsinstituut zal op basis van de ervaring en werkwijze van de bij het project betrokken organisaties kennis verzamelen over de ontwikkeling en implementatie van een informatiestandaard.

ndf eerste partner in pilot kwaliteitsinstituut ndf eertse partner in pilot kwaliteitsinstituut
NDF voorzitter Steven Lamberts en Bert Boer van CVZ tekenen samenwerkingsovereenkomst
Foto: Mark Sassen Fotografie
Partners pilot Informatiestandaard Cardiometabole aandoeningen