Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) werkt aan de ontwikkeling en implementatie van een technische standaard voor digitale informatie-uitwisseling in de ketenzorg. Dit gebeurt mede op basis van de door de NDF in samenwerking met het Platform Vitale Vaten, Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), NHG en andere partijen ontwikkelde kernsets cardiometabole aandoeningen. In het kader van de implementatie van de standaard heeft VZVZ samen met betrokken partijen nu een conceptversie van een ‘Autorisatiematrix digitale informatieuitwisseling ketenzorg’ opgesteld.

Ook de NDF was hierbij betrokken. De matrix geeft aan welke zorgverlener uit de keten welke gegevens uit de dataset ketenzorg mag aanleveren en opvragen en wie welke gegevens mag opvragen. De nu voorliggende VZVZ conceptversie is mede gebaseerd op de eerder door de NDF (in samenwerking met eerder genoemde partijen) vrijgegeven ‘Handreiking toegang kernsets cardiometabole aandoeningen’. Eind februari heeft VZVZ de conceptversie voor review naar alle relevante partijen in het veld gestuurd met het verzoek deze met hun achterban af te stemmen. De deadline voor het schriftelijk indienen van commentaar is 8 april.