Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

De NDF bevindt zich momenteel in het laatste jaar van het huidige beleidsplan 'Diabetes Mijlpalen'. Tegelijkertijd bevindt de NDF zich nog midden in de uitvoering van de activiteiten zoals beschreven in het visiedocument 'Masterplan Diabetes: Raamwerk op hoofdlijnen' dat eind 2012 gepresenteerd werd. Toch is het tijd om een volgend meerjarenbeleidsplan op te stellen, een plan dat het Masterplan als basis heeft en de periode 2015 – 2019 zal beslaan. In het plan zal op hoofdlijnen een aantal ambities beschreven worden. Deze ambities zullen in de op te stellen jaarplannen verder geconcretiseerd worden. De afgelopen periode is met alle lidorganisaties gesproken over de inhoud van het plan. Een eerste opzet waarbij de input vanuit de leden is verwerkt zal gepresenteerd worden op de ALV van 26 mei aanstaande.