Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

De ontwikkelingen rondom het thema Zelfmanagement(-educatie) gaan snel. Om vanuit de NDF de ontwikkelingen nauwlettend te volgen, er op aan te kunnen sluiten en snel te kunnen acteren, is de NDF klankbordgroep Zelfmanagement ingesteld. In deze Klankbordgroep zijn alle NDF leden vertegenwoordigd. In de zomerperiode is samen met de Klankbordgroep in kaart gebracht welke activiteiten in het kader van zelfmanagement de komende periode vanuit de NDF moeten worden opgepakt. Hierbij is veel aandacht gegeven aan de onderlinge samenhang van verschillende typen activiteiten. Op basis hiervan is een overall plan voor de ‘Positionering en (door)ontwikkeling van het thema zelfmanagement en diabetes’ geschreven dat op 10 september jl. in een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is besproken. Op basis van de suggesties van de klankbordgroep is het plan bijgesteld. Klankbordgroep en bestuur zijn positief over het voorstel dat op dit moment bij de leden ligt. Op het moment dat alle partijen kunnen instemmen met de voorgestelde koers op hoofdlijnen zal een verdere uitwerking en uitvoer van het plan in nauwe afstemming met de Klankbordgroep worden opgepakt.