Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Veldpartijen hebben consensus bereikt over een groot aantal kwaliteitscriteria voor de voorlichting, educatie en begeleiding van patiënten met insulinepomptherapie, zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Afgelopen vrijdag 10 oktober vond, onder de deskundige leiding van discussieleider Sabine Uitslag, een unieke en zeer constructieve werkconferentie ‘insulinepomptherapie’ plaats in Nieuwegein. Internisten, kinderartsen, (kinder)diabetesverpleegkundigen, diëtisten, psychologen, patiënten, fabrikanten, leveranciers en zorgverzekeraars bogen zich gezamenlijk over een eerste versie van een consensusdocument en gaven hun akkoord op een groot aantal kwaliteitscriteria die de kwaliteit en doelmatigheid van insulinepomptherapie moeten gaan borgen in Nederland.

Aanleiding voor dit alles is het voornemen van het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) om de insulinepomp over te hevelen van hulpmiddelenzorg naar medisch-specialistische zorg. Een voornemen wat tot grote onrust leidde zowel bij zorgverleners als bij patienten, omdat het de kwaliteit en doelmatigheid van deze zorg niet ten goede komt en het risico bestaat dat de keuzevrijheid van de patiënt er flink door wordt ingeperkt. Het Zorginstituut constateerde eveneens dat er geen eenduidige indicatiecriteria beschikbaar waren voor insulinepomptherapie, terwijl hier grote behoefte aan is.

Niks doen en afwachten tot de overheveling een feit zou zijn, bleek geen optie voor het diabetesveld. De afzonderlijke belangen werden ondergeschikt gemaakt aan het gemeenschappelijke belang, namelijk optimale en doelmatige insulinepomptherapie in Nederland. De veldpartijen hebben, onder de vlag van de NDF, het initiatief naar zich toegetrokken om landelijke kwaliteitscriteria te gaan formuleren voor insulinepomptherapie en hulpmiddelen, welke vervolgens leidend zullen zijn voor de financiering. Totdat deze criteria opgeleverd worden, is het Zorginstituut bereid gevonden de overheveling op te schorten en de bal ligt daardoor nu volledig bij het veld.

Op de werkconferentie van 10 oktober stonden de criteria voor optimale voorlichting, educatie en begeleiding centraal. Op 21 november volgt een tweede werkconferentie waarbij consensus moet worden bereikt over de eisen die aan de bijbehorende organisatie en infrastructuur zouden moeten worden gesteld. Parallel aan dit traject worden door de beroepsverenigingen richtlijnen ontwikkeld met duidelijke indicatiestellingen voor insulinepomptherapie. De NIV heeft een dergelijke richtlijn onlangs gepubliceerd, de NVK hoopt een vergelijkbare richtlijn einde 2014 gereed te hebben. Door deze initiatieven wordt onderbouwd wie er wel en wie er niet in aanmerking komen voor deze dure technologische zorg, een grote stap naar optimale en doelmatige insulinepomptherapie in Nederland.

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2015 zal de NDF, namens alle betrokkenen, het uiteindelijke consensusdocument met kwaliteitscriteria opleveren aan het Zorginstituut. Niet alleen is er op dat moment landelijke consensus over kwaliteitscriteria voor voorlichting, educatie en begeleiding van patienten met insulinepomptherapie, maar er is dan eveneens duidelijk omschreven welke eisen er moeten worden gesteld aan de organisatie en infrastructuur van deze hoog-complexe zorg. Tenslotte zal de NDF, namens alle betrokken partijen, een advies geven over welke vorm van financiering het meest geschikt is om aan de gestelde kwaliteitscriteria te kunnen voldoen.

De NDF kijkt met gepaste trots terug op deze eerste werkconferentie. Niet eerder waren al deze partijen tegelijkertijd bij elkaar rond dit onderwerp, maar men bleek ook echt in staat om vanuit het gemeenschappelijk belang beslissingen te kunnen nemen. Het diabetesveld is er, onder coördinatie van de NDF, in geslaagd de regie te pakken en in gezamenlijkheid te bepalen hoe optimale en doelmatige insulinepomptherapie er in Nederland uit zou moeten zien. Een eerste mijlpaal op weg naar consensus is in de eerste werkconferentie bereikt en inmiddels zijn de voorbereidingen voor de tweede werkconferentie alweer in volle gang.