Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Tweede NDF werkconferentie insulinepomptherapie: pittige discussies, maar wel degelijk op de goede weg!

Vrijdag 21 november vond, wederom onder de deskundige leiding van discussieleider Sabine Uitslag, de tweede werkconferentie “insulinepomptherapie’ plaats in Nieuwegein. Er werd bevlogen en pittig gediscussieerd, maar er was wel unaniem instemming over de meerwaarde van het consensusdocument met kwaliteitscriteria, welke in een tweede herziene versie aan de basis lag van deze dag.

Op de eerste werkconferentie van 10 oktober stonden de criteria voor optimale voorlichting, educatie en begeleiding centraal. Tijdens die conferentie gaven de aanwezigen hun akkoord op een groot aantal kwaliteitscriteria die de kwaliteit en doelmatigheid van deze aspecten van insulinepomptherapie moeten gaan borgen in Nederland. De conferentie van afgelopen vrijdag had als insteek om consensus te bereiken over de eisen die aan de bijbehorende organisatie en infrastructuur zouden moeten worden gesteld. Een lastig onderwerp, omdat het werken volgens de gestelde criteria nogal een omslag met zich meebrengt voor patiënten, behandelteams en ziekenhuizen/centra.

Internisten, kinderartsen, (kinder)diabetesverpleegkundigen, diëtisten, psychologen, patiënten, fabrikanten, leveranciers en zorgverzekeraars bogen zich gezamenlijk over een tweede versie van het consensusdocument met kwaliteitscriteria. In de zaal waren ook mensen vanuit NVZ en DBC-onderhoud om mee te discussiëren over hoe de gezamenlijk geformuleerde kwaliteitscriteria straks ook echt geïmplementeerd kunnen worden in de dagelijkse zorgpraktijk.

Men was het eens over de noodzaak van een multidisciplinaire scholing rond insulinepomptherapie en ook over de noodzaak van een visitatie/toetsingssysteem om de vrijblijvendheid van het werken volgens de kwaliteitscriteria af te halen. Discussie was er rondom de praktische uitvoering: wie ontwikkelt deze scholing, hoe zorg je dat teams ook echt geschoold worden, hoe zorg je dat een visitatie zo opgezet wordt dat zowel het patiëntperspectief als de multidisciplinaire insteek gegarandeerd worden en hoe richt je verbetertrajecten in voor ziekenhuizen die (deels) nog niet volgens de gestelde criteria werken?

Het werd duidelijk dat er een transitiefase nodig is, een periode waarin ziekenhuizen en centra de ruimte krijgen om te gaan werken volgens de geformuleerde kwaliteitscriteria. In die transsitefase kan dan, volgens de deelnemers liefst onder coördinatie van de NDF, een goede multidisciplinaire scholing ontwikkeld worden en een visitatiesysteem opgetuigd worden, waarbij nadrukkelijk de beroepsgroepen zelf accrediteren en visiteren. Het patiëntperspectief en de patiëntwaardering dienen in deze ontwikkeling meegenomen te worden. Om die ruimte en rust te creëren wordt in het consensusdocument geadviseerd om de bekostiging vooralsnog te laten zoals deze nu is en om later in dit traject (als onderdeel van de transitiefase) een onderbouwd advies te geven omtrent de meest ondersteunende wijze van financiering van insulinepomptherapie en hulpmiddelen. Het Zorginstituut kondigde in de week voorafgaand aan de werkconferentie aan dat pas op 1 januari 2017 een onderbouwde beslissing zal worden genomen over welke wijze van financiering het meest ondersteunend is (overheveling, geen overheveling of wellicht een andere vorm van bekostiging). Dit dus geheel in lijn met het voorlopige advies in het consensusdocument.

Begin 2015 zal de definitieve versie van het consensusdocument ter autorisatie voorgelegd worden aan de leden van de NDF. In april 2015 zal het consensusdocument vervolgens aangeboden worden aan het Zorginstituut Nederland, waarna in Q3 van 2015 gestart kan worden met de voorgestelde transitiefase. Een plan van aanpak voor deze transitiefase zal eveneens in april 2015 aan het Zorginstituut aangeboden worden, zodat het niet blijft bij het vaststellen van hoe optimale en doelmatige insulinepomptherapie eruit ziet, maar er ook landelijk op die manier gewerkt zal gaan worden. Om dat plan van aanpak voor de transitiefase onder coördinatie van de NDF uit te kunnen voeren, zal in Q1 van 2015 aanvullende financiering worden gezocht. Al met al wordt voor insulinepomptherapie een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt, vanuit een unieke samenwerking van alle betrokken organisaties en partijen en met de NDF als sturende kracht. Een aanpak die voor andere aspecten van de diabeteszorg wellicht ook mogelijkheden biedt.