Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Recent presenteerde de NDF aan Zorginstituut Nederland de eindrapportage van een pilot gericht op de implementatie van de informatiestandaard cardiometabole aandoeningen. De leerervaringen uit de pilot worden verzameld in een stappenplan dat begin 2016 moet verschijnen.

Eind 2013 hebben de NDF en convenantpartners Platform Vitale Vaten en PON samen met NHG, Nictiz en andere organisatie [1] de kernsets voor cardiometabole aandoeningen opgeleverd. Deze kernsets voor Diabetes, CVRM, Chronische nierschade en Obesitas geven aan welke gegevens er minimaal vastgelegd moeten worden als basis voor primaire zorg, rapportage, vergelijking en kwaliteitstoetsing. Omdat de vast te leggen gegevens voor de verschillende cardiometabole aandoeningen in grote mate overlappen wordt ook wel gesproken over de Cardiomatebole kernset. De sets vormen de basis voor de zogenaamde informatiestandaard Cardiometabole aandoeningen. Een standaard waarin functionele (welke zorgverlener heeft welke gegevens nodig voor de zorg rond een patiënt) maar ook technische afspraken (hoe worden de gegevens vastgelegd in de patiëntdossiers en na toestemming van de patiënt veilig uitgewisseld) zijn vastgelegd.

De in de fase van het ontwikkeltraject gestarte samenwerking met het Zorginstituut is voortgezet in een pilotfase waarin er door de convenantpartners is gewerkt aan de voorbereiding van dedaadwerkelijke implementatie van de “Informatiestandaard Cardiometabole aandoeningen”. Enkele proefregio’s (zorggroepen en hun ketenpartners) zijn met ondersteuning van de NDF hiermee aan de slag gegaan. Het doel van de pilot was om kennis en ervaring op te doen over wat er nodig is voor een succesvolle implementatie, dat wil zeggen registratie door en uitwisseling tussen ketenpartijen in de keten.

De eindrapportage over deze pilot is recent aan het Zorginstituut opgeleverd. Er zijn mooie resultaten geboekt. In twee proefregio’s zijn regionale projecten tot stand gebracht waarin huisartsen en ziekenhuizen nadere samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. In alle drie de proefregio’s zijn verkenningen uitgevoerd naar de mogelijkheden voor digitale uitwisseling met de ambitie om minimaal één daarvan te realiseren.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nadere toelichting voor ziekenhuizen en zorgorganisaties die concreet met de uitkomsten van het rapport aan de slag willen. Deze toelichting, met handvatten voor een succesvolle implementatie, inclusief succes en faalfactoren komt begin 2016 beschikbaar.

[1] (de Nierstichting, de Nierpatiënten Vereniging Nederland, de Nederlandse federatie voor Nefrologie en de Obesitas Vereniging)

Het rapport is te vinden op de zorgstandaarddiabetes.nl op de pagina e-Diabetes Kernset; kijk in de rchterkolom onder 'Wellicht ook relevant voor u".