De afgelopen tijd hebben LHV, VPH, ZN, NZa, VWS, NHG en InEen naar aanleiding van Het Roer Moet Om (HRMO) afspraken gemaakt over de herziening van de Indicatorenset Diabetes voor de landelijke benchmark Transparante Ketenzorg. De NDF is in dit traject niet gehoord.

Belangrijk uitgangspunt bij deze herziening is een reductie van het aantal indicatoren tot maximaal 8 per aandoening. Ook is afgesproken dat zorgverzekeraars zich aansluiten bij de herziene sets zoals door de beroepsgroepen vastgesteld en stoppen met het uitvragen van eigen indicatoren.

Op basis van beschreven afspraken is de eerdere gepubliceerde set van diabetesindicatoren voor het verslagjaar 2015 inderdaad teruggebracht tot 8. Bij de reductie is rekening gehouden met validiteit, betrouwbaarheid en onderscheidend vermogen van de diabetesindicatoren zoals verzameld ten behoeve van het verslagjaar 2014. Indicatoren die om deze reden uit de benchmark zijn verdwenen zijn bv. ‘HbA1c bepaald’, ‘LDL bepaald’ en ‘Bloeddruk gemeten’.

Hoewel indicatoren met een laag onderscheidend vermogen (uitkomsten bij alle zorggroepen rond of boven de 90%) niet langer in de benchmark rapportage zijn opgenomen, heeft dit geen consequenties voor interne monitoring. Los van de landelijke benchmark zullen zorggroepen voor het interne kwaliteitsbeleid blijven sturen en monitoren aan de hand van een ruimere verzameling van proces- en uitkomstindicatoren.

De herziene set is te vinden op de website van InEen.