Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Om een belangrijke slag te maken in twee lopende NDF Dialogen organiseert de Nederlandse Diabetes Federatie een grote werkconferentie op 23 juni. De meer dan 100 genodigden zullen zich buigen over concrete voorstellen om de kwaliteit van insulinepomptherapie en bloedglucosemeting te optimaliseren en standaardiseren.

De federatie organiseert NDF Dialogen rondom knelpunten in de zorg, om samen met alle stakeholders te komen tot structurele oplossingen die beantwoorden aan de NDF Zorgstandaard diabetes en zijn uitgewerkt in concrete kwaliteitscriteria en werkbare afspraken. De NDF treedt op als regisseur en coördinator van deze sector brede dialogen en faciliteert de transitie naar de nieuw beoogde situatie.


NDF Dialoog Insulinepomptherapie

Aanleiding voor deze dialoog was een door Zorginstituut Nederland aangewakkerde discussie over de bekostiging van insulinepomptherapie. De NDF stelde zich op het standpunt dat een besluit over bekostiging gebaseerd dient te zijn op duidelijke afspraken over kwaliteit. Om tot zulke afspraken te komen bracht de federatie alle stakeholders aan tafel. Deze ook door ZIN gesteunde route resulteerde in 2015 tot het Nationaal Consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie, dat concrete eisen stelt aan alle betrokkenen bij insulinepomptherapie; patiënten, zorgverleners, behandelcentra, producenten, leveranciers en zorgverzekeraars.

Op dit moment is er sprake van een transitiefase waarin behandelcentra deze hoogcomplexe zorg vormgeven volgens de overeengekomen criteria. Tegelijkertijd zijn onder de vlag van de NDF veldpartijen aan de slag gegaan met de ontwikkeling van instrumenten die de kwaliteit moeten borgen. Conceptversies van deze instrumenten worden op 23 juni gepresenteerd. Het gaat met name om een raamwerk voor de multidisciplinaire scholing van behandelteams en een format voor visitatie dat kan worden geïntegreerd in de visitatie-cycli van de verschillende betrokken beroepsgroepen.

Tijdens de conferentie zal ook een advies over bekostiging worden gepresenteerd. Het advies gaat in de op de vraag of de door ZIN voorgestelde overheveling van insulinepomptherapie van hulpmiddelen naar medisch specialistische zorg, meerwaarde realiseert voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van deze zorg.


NDF Dialoog Standaard bloedglucosemeting

De NDF startte deze dialoog vanwege aanhoudende zorgen in het veld over de kwaliteit van bloedglucosemeting, mede naar aanleiding van rumoer in de media over onder andere bloedglucosemeters en teststrips. Doel is om tot gedragen en geldende afspraken te komen rondom dit voor diabetespatiënten essentiële aspect van hun zelfmanagement.

De dialoog volgt dezelfde route als die rondom insulinepomptherapie. De afgelopen maanden is er intensief overleg gevoerd om te komen tot een concept Nationaal Consensusdocument Kwaliteitscriteria Standaard bloedglucosemeting. Daarbij is gekeken naar criteria voor voorbereiding, start en begeleiding van zelfcontrole en worden er criteria gesteld voor de organisatie en infrastructuur rondom zelfcontrole.

Een werkgroep met daarin DVN, DiHAG, EADV, KNMP, NVKC, NVD/DNO, NIV, NVK, FHI, Diagned en ZN, heeft een conceptversie voorbereid die op de conferentie van 23 juni wordt besproken. De vaststelling van het Consensusdocument is een belangrijke stap richting een integraal kwaliteitsbeleid dat veilig moet stellen dat zelfcontrole door betrouwbare bloedglucosemeting effectief bijdraagt aan de kwaliteit van (zelf)zorg van mensen met diabetes. Het document vormt ook belangrijke input voor het Bestuurlijk overleg van VWS over hulpmiddelen, waaraan de NDF actief deelneemt.