Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

In de loop van 2017 zullen behandelcentra die insulinepomptherapie aanbieden deze hoogcomplexe zorg moeten hebben ingericht op basis van landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. De criteria werden eind 2015 vastgesteld in het Nationaal Consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie, als uitkomst van een door de NDF geregisseerde sector brede stakeholdersdialoog.

Dit jaar zijn onder de vlag van de NDF veldpartijen aan de slag gegaan met de ontwikkeling van instrumenten die de implementatie van de criteria faciliteren en de kwaliteit moeten borgen. Het gaat met name om een raamwerk voor de multidisciplinaire scholing van behandelteams en een systeem voor visitatie. Conceptversies van deze instrumenten werden op 23 juni gepresenteerd tijdens een door de NDF georganiseerde werkconferentie.

Periodieke scholing van behandelteams
Scholing heeft een belangrijke plaats in het consensusdocument. Het moet borgen dat behandelteams beschikken over de noodzakelijke competenties en adequate kennis betreffende het gebruik en de toepassing van insulinepompen. Het raamwerk dat op 23 juni werd gepresenteerd, beschrijft de onderwerpen die een plaats moeten krijgen in de multidisciplinaire scholing en geeft adviezen voor de organisatie. De deelnemers aan de conferentie keurden het voorstel in grote lijnen goed. Onder andere werd overeengekomen dat het hele team dat betrokken is bij pomptherapie, bestaande uit internist/kinderarts, diabetesverpleegkundige, diëtiste en psycholoog, de scholing eenmaal per vijf jaar moet volgen. Het raamwerk zal op afzienbare termijn worden overgedragen aan een partij die de scholing inhoudelijk zal ontwikkelen en aanbieden.

Toetsing door middel van visitatie
In het consensusdocument is opgenomen dat ziekenhuizen en centra die insulinepomp aanbieden, periodiek worden getoetst op het werken volgens de criteria. Tijdens de conferentie werd een systeem voor visitatie gepresenteerd dat daarin moet voorzien. Daarbij is het voorstel dat het onderwerp insulinepomptherapie in een eerste stap wordt geïntegreerd in de bestaande visitatie-cycli van internisten, kinderartsen en medisch psychologen. Dit zijn de beroepsgroepen die al een visitatiesysteem hebben lopen. Het is hierbij wel de bedoeling dat de overige zorgverleners uit het team dat pomptherapie geeft, betrokken worden. Vervolgstap is dat het voorstel om het onderwerp insulinepomp toe te voegen aan de bestaande visitaties bij de NIV, NVK en NIP geagendeerd wordt.

Geen overheveling
De NDF Dialoog Insulinepomptherapie ging ooit van start in antwoord op het voorstel van Zorginstituut Nederland om de insulinepomp over te hevelen van hulpmiddelenzorg naar medisch specialistische zorg. De NDF stelde zich op het standpunt dat een besluit over bekostiging gebaseerd dient te zijn op duidelijke afspraken over kwaliteit en startte de dialoog die in 2015 resulteerde in het Nationaal Consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie.

Tijdens de conferentie bracht een werkgroep ook advies uit over overheveling en bekostiging. Unaniem werd vastgesteld dat overheveling van de insulinepomp op dit moment een negatief effect heeft op de aspecten kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid en/of de kosten van zorg. Het veld is ervan overtuigd dat het implementeren van de kwaliteitscriteria uit het consensusdocument wel een positief effect zal hebben op deze aspecten. Daarom adviseert de NDF om op dit moment af te zien van overhevelen en volop in te zetten op kwaliteitsverbetering door implementatie van de gestelde kwaliteitscriteria.