Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

 

Volgens de NDF Zorgstandaard diabetes dient psychosociale zorg integraal onderdeel te zijn van goede diabeteszorg. Helaas wijst de praktijk uit dat dit onderdeel vaak onvoldoende geïmplementeerd en geborgd is. De NDF maakt zich daarover zorgen en roept zorggroepen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars op om in actie te komen.

Psychosociale problemen komen meer dan gemiddeld voor bij mensen met diabetes, in alle leeftijdsgroepen. Nationale en internationale kwaliteitsstandaarden bevelen daarom aan om systematisch aandacht te besteden aan het monitoren van het psychisch welbevinden van mensen met diabetes en structurele alertheid op (verschijnselen van) depressie als onderdelen van de te verlenen zorg. Goede diabeteszorg impliceert derhalve psychosociale ondersteuning en de mogelijkheid om, indien geindiceerd, te kunnen doorverwijzen naar passend psychologisch zorgaanbod.

In de praktijk worden de symptomen van psychosociale problemen echter lang niet altijd (tijdig) herkend door de zorgverleners. Oorzaak is dat psychosociale zorg nog altijd niet overal structureel is ingebed in de organisatie van de diabeteszorg. De NDF vindt dat verontrustend. Mensen met deze dubbele ziektelast hebben een grotere kans op slechtere glucosewaarden. Het gevolg: een sterk verminderde kwaliteit van leven en een verhoogd risico op complicaties en eerder overlijden.

De NDF roept daarom zorggroepen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars op de toegankelijkheid van deze zorg te waarborgen. In de oproep die vandaag uitgaat, wordt erkend dat er zeker ook knelpunten zijn, bijvoorbeeld ook op het vlak van financiering. Daarover bestaat veel onduidelijkheid. Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen kan vallen onder huisartsenzorg (huisarts, praktijkondersteuner GGZ), medisch specialistische zorg of (in somatiek gespecialiseerde) GGZ. In principe wordt deze zorg vergoed vanuit het DBC/DOT-tarief, maar in de onderhandelingen tussen zorggroepen/ziekenhuizen en verzekeraars wordt weinig rekening gehouden met de kosten van psychosociale zorg. Voor de financiering van passende zorg zullen ziekenhuizen en zorggroepen expliciet afspraken moeten vastleggen in de DBC/DOT-contracteringen met verzekeraars.

Volgens de NDF ontslaan deze randvoorwaardelijke knelpunten organisaties niet van hun verantwoordelijkheid. Alles begint met bewustwording en een integrale visie op goed diabeteszorg. Psychosociale zorg dient daarin een plaats te hebben! Allereerst door alertheid in de spreekkamer en door het jaarlijks monitoren van emotioneel welbevinden in de vorm van vraaggesprekken of gevalideerde vragenlijsten, zoals bijvoorbeeld WHO-5, PAID.

Lees hier de NDF oproep Psychosociale zorg aan volwassenen met DM

Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie september 2016 - Psychosociale zorg diabetespatiënten vraagt om structurele aanpak