Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

december 2016
Zorginstituut Nederland volgt advies NDF Geen overheveling van insulinepompen

Zorginstituut Nederland volgt het advies van de Nederlandse Diabetes Federatie om af te zien van overheveling van (de bekostiging van) de insulinepompen van de hulpmiddelenzorg naar de medisch-specialistische zorg. In een brief laat ZIN weten met de NDF ervoor te kiezen om nu volledig in te zetten op de implementatie van de kwaliteitscriteria voor insulinepomptherapie zoals neergelegd in het Nationaal Consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie.

Een voorstel van ZIN over de bekostiging van insulinepomptherapie en de reactie daarop van het veld leidde enkele jaren geleden tot een intensieve stakeholdersdialoog over de kwaliteit van deze hoogcomplexe zorg. Deze ook door ZIN gesteunde dialoog resulteerde in 2015 in het Nationaal Consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie, dat concrete eisen stelt aan alle betrokkenen bij insulinepomptherapie; patiënten, zorgverleners, behandelcentra, producenten, leveranciers en zorgverzekeraars.

In vervolg op dit traject bracht de NDF in september van dit jaar advies uit over bekostiging. In het advies stond de vraag centraal of overheveling naar medisch specialistische zorg meerwaarde heeft op de aspecten kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid en/of kosten van de zorg. Volgens de NDF niet. Geadviseerd werd om juist vol in te zetten op kwaliteitsverbetering door implementatie van de gestelde kwaliteitscriteria, in de overtuiging dat daarmee ook een positief effect op de andere aspecten zal worden gerealiseerd.

In de brief laat ZIN weten het eens te zijn met deze visie en dat de implementatie van de door gezamenlijke partijen vastgestelde kwaliteitscriteria voorgaat op een eventuele beslissing over de bekostiging van die zorg. Volgens ZIN is daarom een beslissing over overheveling nu niet aan de orde, wel zal de stand van zaken rond de implementatie van de kwaliteitscriteria voor insulinepomptherapie worden gemonitord.

De NDF is blij met de brief van ZIN. Directeur Inge de Weerdt: “Dit geeft de rust die nodig is om gefocust die implementatieslag te maken. In de brief wordt expliciet verwezen naar de multidisciplinaire scholing en de visitatie, als de belangrijkste criteria om op de lange termijn kwalitatief goede insulinepomptherapie te garanderen! Daar zijn we al ver mee, dus laten we het tempo erin houden!”