Zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning zijn zeker niet nieuw in de zorg, ze staan wel steeds meer centraal in de persoonsgerichte diabeteszorg die we met elkaar ambiëren. Daardoor verschuift het accent in de rol van de zorgverlener: het ondersteunen en coachen van de patiënt wordt steeds belangrijker.

Het is een van de redenen waarom de NDF het thema opnieuw tegen het licht houdt. Dat heeft geresulteerd in Zelfmanagement en Zelfmanagementondersteuning als integraal onderdeel van de diabeteszorg – zorgen waar het moet, ontzorgen waar het kan. Het document is een handreiking om zorgverleners en zorgorganisaties behulpzaam te zijn bij de implementatie van ZM en ZMO in hun dagelijkse zorgpraktijk. De handreiking maakt daarvoor gebruik van de kennis, ervaring en onderzoeksresultaten die de afgelopen jaren beschikbaar zijn gekomen.

Een belangrijke meerwaarde van het document is dat het, als resultaat van een consensus-traject met de leden van de federatie, de kaders op orde brengt. Zoals het begrippenkader. Veel gebruikte termen als zelfmanagement, zelfzorg, gedeelde besluitvorming, gezondheidsvaardigheden, et cetera, worden voorzien van een unanieme beschrijving. Daarbij wordt aangesloten op de recente ZO!-publicatie Op weg naar eenheid van taal.

Ook wordt een theoretisch kader geschetst. Dat is niet alleen van belang als onderbouwing van het document maar het verschaft professionals en organisaties ook inzichten voor de ontwikkeling van de eigen visie, die nodig is om met zelfmanagement aan de slag te gaan. De handreiking benadrukt het belang van visie-vorming en van de betrokkenheid van de patiënt daarbij.

Serieus werk maken van zelfmanagement(-ondersteuning) betekent werk maken van de organisatie, van de zorgprofessionals, van de relatie professional – patiënt en van de patiënt. Er wordt gekeken naar de rol van de individuele zorgverlener en het diabetesteam. Welke competenties (kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes) moet men in huis hebben om mensen met diabetes te ondersteunen bij hun zelfmanagement. Ook wordt aandacht besteed aan de gezondheidsvaardigheden van de patiënt die sterk bepalend zijn voor de mogelijkheden tot zelfmanagement en de mate en wijze van ondersteuning.

De aanbevelingen in het document worden steeds ondersteund met suggesties, tips en externe links. Vaak wordt verwezen naar de door de NDF ontwikkelde en aan ZO! opgeleverde Instrumentenkiezer Zelfmanagementondersteuning. De handreiking staat gepubliceerd op de website zorgstandaarddiabetes.nl.

 

Direct naar pdf Zelfmanagement en Zelfmanagementondersteuning als integraal onderdeel van de diabeteszorg