De Nederlandse Diabetes Federatie verwelkomt Peter van der Velden als voorzitter van het NDF Programma Zorg op maat voor ouderen met diabetes. Als voorzitter zal hij zich met name inzetten om met alle betrokken stakeholders tot concrete kwaliteitsafspraken te komen om de zorg voor ouderen met ouderen met diabetes type 2 of een hoog risico daarop te optimaliseren. De oud-burgemeester van Breda, die zelf diabetes type 1 heeft, was van 2006 – 2013 voorzitter van Diabetesvereniging Nederland.

NDF Programma’s zijn een belangrijk spoor in de NDF Kwaliteitsagenda. Ze zijn bedoeld om structureel aandacht te geven aan doelgroepen en thema’s die dat nodig hebben. De programma’s moeten eraan bijdragen dat de diabeteszorg, die in Nederland van hoog niveau is, iedereen bereikt en ten goede komt. Doel van het nieuwe programma is om het veld ondersteuning te bieden om de zorg voor de beoogde doelgroep diabetespatiënten persoonsgerichter in te richten.

Vergrijzing en diabetes

Diabetes komt vaak voor bij ouderen. Bij 70-plussers gaat het om 15 – 20%, het merendeel type 2. Omdat Nederland de komende twintig jaar verder zal vergrijzen, mag gerekend worden op een forse groei van het aantal, veelal thuiswonende, ouderen met (een hoog risico op) diabetes. Het nieuwe programma moet het veld ook helpen om op die ontwikkeling te anticiperen.

Op dit moment voert de NDF een uitgebreide veldverkenning uit om knelpunten met betrekking tot inhoud, organisatie en financiering van de zorg aan ouderen met diabetes in beeld te brengen en zicht te krijgen op mogelijke oplossingsrichtingen. Tegelijk wordt gewerkt aan de inrichting van het programma en de samenstelling van een multidisciplinaire programma-werkgroep met vertegenwoordiging vanuit de NDF lidorganisaties en andere stakeholders.

Focusbijeenkomst

Tijdens een inspirerende focusbijeenkomst op 23 november zijn de uitkomsten uit de veldverkenning teruggekoppeld aan een hiertoe ingestelde multidisciplinaire werkgroep en andere genodigden. Ruim dertig enthousiaste vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners, beleidsmakers en industrie waren aanwezig. Voortbordurend op de veldverkenning hebben zij gezamenlijk de opgehaalde knelpunten geprioriteerd, gezocht naar naar oplossingsrichtingen en zijn er stappen gezet voor een vervolgtraject. Dit vervolgtraject richt zich op de inhoudelijke ontwikkeling van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard.

Medio 2018 wordt een opnieuw een werkconferentie georganiseerd.

verslag van de bijeenkomst van 23 november, de knelpunten en oplossingsrichtingen

 

NDF Programma Zorg op maat voor ouderen met diabetes

Focus-bijeenkomst
Tijdens een inspirerende focus-bijeenkomst op 23 november zijn de uitkomsten uit de veldverkenning teruggekoppeld aan een hiertoe ingestelde multidisciplinaire werkgroep en andere genodigden. Ruim dertig enthousiaste vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners, beleidsmakers en industrie waren aanwezig. Voortbordurend op de veldverkenning hebben zij gezamenlijk de opgehaalde knelpunten geprioriteerd, gezocht naar oplossingsrichtingen en zijn er stappen gezet voor een vervolgtraject. Dit vervolgtraject richt zich op de inhoudelijke ontwikkeling van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard.

Medio 2018 wordt opnieuw een werkconferentie georganiseerd

verslag van de bijeenkomst van 23 november , de knelpunten en oplossingsrichtingen.