De Nederlandse Diabetes Federatie start een NDF Stakeholdersdialoog Persoonsgerichte diabeteszorg. De NDF organiseert sector brede stakeholdersdialogen om knelpunten in de zorg te voorzien van structurele en duurzame oplossingen. De nieuwe dialoog, die mede mogelijk wordt gemaakt door VWS, zal zich in eerste instantie richten op het optimaliseren van de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van het diabetesjaargesprek.

De NDF ontwikkelt in opdracht van de aangesloten lidorganisaties en in samenwerking met LUMC en UMCU, het NDF Gespreksmodel. Het model ondersteunt de implementatie van het diabetesjaargesprek als opvolger van de gebruikelijke jaarcontrole. Waar de jaarcontrole vooral een medische focus heeft, beoogt het diabetesjaargesprek een meer integrale benadering.

De ontwikkeling wordt aangejaagd vanuit het innovatieproject NDF Personalized Diabetes Care dat zich richt op een structurele en onderbouwde aanpak om de zorg voor elke diabetespati├źnt op maat in te richten. Het NDF Gespreksmodel geeft invulling aan alle elementen van persoonsgerichte consultvoering en heeft bijzondere aandacht voor gezamenlijke besluitvorming over doelen, behandeling en zorginzet. Naar verwachting komt het model in het voorjaar van 2018 beschikbaar voor implementatie door het veld.

Anticiperend op deze fase van implementatie heeft de NDF een eerste globale veldverkenning gedaan naar wat nodig is om het model straks ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen. Uit die verkenning komt naar voren dat een succesvolle implementatie in hoge mate samenhangt met de invulling van randvoorwaarden en het reduceren van belemmeringen die door het veld worden ervaren. Doel van de dialoog om deze knelpunten rondom persoonsgerichte diabeteszorg te adresseren middels een sector brede afstemming, gericht op consensus en werkbare afspraken.

Op dit moment wordt gewerkt aan de organisatorische inrichting van de dialoog, die in 2018 feitelijk van start zal gaan.