Anticiperend op een landelijke uitrol van het diabetesjaargesprek vanaf medio 2018 is de NDF een NDF Stakeholdersdialoog Implementatie persoonsgerichte diabeteszorg gestart. NDF zoekt de dialoog over dit thema met de eigen achterban, andere spelers binnen het diabetesveld, good practices en overige relevante stakeholders op het gebied van persoonsgerichte zorg. Hierbij kan gedacht worden aan organisaties als Ineen, Zelfzorg Ondersteund!, NHG en LHV en ZN. Op dit moment loopt een brede veldverkenning naar de randvoorwaarden die samenhangen met succesvolle (landelijke) implementatie van het diabetesjaargesprek en persoonsgerichte diabeteszorg. Welke succesfactoren zijn er, wat zijn de belangrijkste knelpunten en welke oplossingsrichtingen zijn er.

Op 18  september worden in een werkconferentie de resultaten van deze veldraadpleging en een daarop gebaseerd plan van aanpak voor gezamenlijke adressering van de belangrijkste belemmeringen voor persoonsgerichte diabeteszorg,  aan het veld voorgelegd.
Een save the date voor deze bijeenkomst volgt op korte termijn.

De stakeholdersdialoog wordt gefaciliteerd door een hiertoe speciaal geformeerde NDF werkgroep Persoonsgerichte Diabeteszorg onder voorzitterschap van de heer Mike Leers. Het traject wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.