Regelmatig bewegen is van groot belang voor mensen met (een hoog risico op) diabetes. Daarmee is het een centraal thema in de behandeling van diabetes type 2.

De module ‘Bewegen voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2’ beschrijft de professionele zorg rond bewegen voor volwassenen en adolescenten met diabetes type 2 als standaard onderdeel van de diabeteszorg  in de eerste lijn. Beweegzorg wordt hiermee explicieter dan voorheen gepositioneerd als integraal onderdeel van goede diabeteszorg zoals beschreven in de NDF Zorgstandaard Diabetes. Samenwerking en afstemming in de keten is essentieel voor goede beweegzorg voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2.

De module is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, aanbevelingen uit richtlijnen, normdocumenten, kwaliteitsstandaarden en samenwerkingsafspraken. Daar waar het niet mogelijk is om te onderbouwen met bestaande literatuur is gebruik gemaakt van expert opinion. De module geldt als leidraad. Op basis van het persoonlijke profiel van de mens met (een hoog risico op) diabetes kan er worden afgeweken van beschreven uitgangspunten.

Dit document beoogt professionals die in hun werk te maken hebben met mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2 te ondersteunen bij het leveren van beweegzorg op maat. Om de inhoud van dit document toegankelijk te maken voor de mens met (een hoog risico op) diabetes zal er een vertaalslag moeten plaatsvinden naar een patiëntenversie.

De komende periode gaat de NDF in gesprek met betrokken lidorganisaties over de praktische toepasbaarheid en de implementatie van de module.

U vindt de module hier