Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt
Er is een nieuwe medische richtlijn voor de behandeling van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten: Cardiovasculair risicomanagement 2019. Deze vervangt de oude richtlijn uit 2011. De medische richtlijn is een belangrijk hulpmiddel voor artsen en beschrijft wat de beste zorg is bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. Aanleiding voor de nieuwe richtlijn zijn de inzichten, die voort zijn gekomen uit recent wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten en de wens om beter aan te sluiten bij de Europese richtlijn.

De vaste NDF adviescommissie Zorgstandaard en richtlijnen heeft in 2018 deze richtlijn becommentarieerd en beoordeeld. De commissie is over het algemeen positief en zou deze richtlijn zeker aanbevelen voor gebruik.

Risicofactoren
De nieuwe richtlijn geeft verschillende streefwaarden voor het LDL-cholesterol (het ‘slechte’ cholesterol) en de bloeddruk, afhankelijk van het totaal risico op hart- en vaatziekten, de medische voorgeschiedenis en of de persoon de medicatie goed verdraagt. Om dit risico goed in te kunnen schatten is in de richtlijn een aangepaste risicotabel opgenomen. Ook is er meer aandacht voor vrouwspecifieke risicofactoren.

Gezonde leefstijl
Om hart- en vaatziekten te voorkomen en in de behandeling van mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten, wordt meer aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. De adviezen voor een gezonde voeding zijn geheel afgestemd op de meest recente inzichten en op de adviezen van de Gezondheidsraad en de vertaling daarvan in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Ook voor mensen met diabetes is een gezonde leefstijl van belang. Dit jaar wordt de huidige NDF Voedingsrichtlijn (2015) aangepast met de nieuwste inzichten over voeding en gezondheid voor mensen met diabetes. De NDF vindt het van groot belang dat mensen met diabetes heldere en eenduidige voedingsadviezen ontvangen.

Gezonde omgeving
Geheel nieuw zijn maatregelen die voor de gehele bevolking gelden om het risico op hart- en vaatziekten te kunnen verlagen. Denk hierbij aan de aanbeveling om gezondere producten op de markt te brengen, kindermarketing te beperken tot voedingsmiddelen uit de Schijf van Vijf en meer uren beweging op school. Artsen zouden dergelijke maatregelen nog meer kunnen steunen. Net als het verder inperken van de verkoop van tabakswaren en plekken waar gerookt mag worden.

U kunt de richtlijn raadplegen in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten.