De NDF start een veldverkenning onder de aangesloten lidorganisaties met als centrale vraag welke bijdrage de respectievelijke beroepsgroepen kunnen spelen bij vroegopsporing en preventie, met inzet van de Diabetes Risicotest. De verkenning moet in beeld brengen welke rol beroepsgroepen voor zichzelf zien en welke kansen dan wel knelpunten men daarbij ervaart.

De veldverkenning is een activiteit vanuit het NDF Programma Preventie plus. Een belangrijk speerpunt van het programma is de structurele inbedding binnen het veld van actieve vroegopsporing. Structurele inzet op vroegopsporing van mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2, kan belangrijk bijdragen aan een gezonder Nederland. Het biedt individuele mensen meer kans op preventie dan wel remissie en draagt op die manier bij aan vermindering van de groei van het nog altijd stijgende aantal mensen met diabetes type 2.


NDF Programma Preventie plus
Het NDF Programma Preventie plus is recent gestart. Het programma werd aangekondigd in het meerjarenbeleidsplan NDF Perspectief 2024 dat focust op het haalbaar en gangbaar maken van persoonsgerichte diabeteszorg en preventie. De focus houdt een paradigmashift in: van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag. Inherent daaraan is, meer aandacht voor leefstijl en preventie, functioneren en participatie. Hert NDF Programma Preventieplus bundelt de activiteiten van de NDF op dit gebied.

Diabetes Risicotest
Sinds jaar en dag is de NDF min of meer actief op het gebied van vroegopsporing. De Diabetes Risicotest speelt daarbij een centrale rol. De Diabetes Risicotest is ontwikkeld in samenwerking met VU Medisch Centrum, Universiteit Wageningen en Universitair Medisch Centrum Groningen en goedgekeurd door de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHag) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De Diabetes Risicotest meet of iemand mogelijk al diabetes heeft cq het risico dat iemand binnen nu en 5 jaar diabetes krijgt. De test bestaat uit zeven vragen die leiden tot een score. Bij de score hoort een advies.
Tot nu toe is de Diabetes Risicotest vooral campagnematig ingezet. Binnen het NDF Programma Preventie plus wordt gewerkt aan structurele inbedding van vroegsopsporing met de inzet van de Diabetes Risicotest