De NDF Commissie Zorgstandaard en richtlijnen heeft onlangs naar FMS gereageerd op de conceptversie “Aanvullende richtlijnmodules Diabetische retinopathie”, te weten de modules ‘Automatische screening voor retinopathie met behulp van artificial intelligence (AI)’, ‘Screening voor retinopathie bij kinderen’ en ‘Behandeling van diabetisch macula oedeem’.

De commissie stelt vast dat voorgelegde richtlijnmodules hoog scoren op de verschillende AGREE domeinen en geeft aan de modules te kunnen aanbevelen voor gebruik. Voor de submodule Screening bij kinderen wordt wel gevraagd de rationale achter de aanbeveling “dat een snelle verbetering van de glucosewaarde bij patiënten met langdurige slechte regulatie vraagt om controle op retinopathie voorafgaand aan de start van een intensieve behandeling en bij een interval van 3 maanden gedurende 6 tot 12 maanden” beter te omschrijven. De relatie met de onderliggende evidentie is de Commissie onvoldoende duidelijk.