Het Platform Diabeteshulpmiddelen is een structurele samenwerking tussen partijen die in Nederland betrokken zijn bij goede diabeteszorg ter bevordering van de kwaliteit van diabeteshulpmiddelenzorg en het ondersteunen van het functioneringsgericht voorschrijven van diabeteshulpmiddelen. Daarbij is er oog voor de sterke samenhang tussen diabeteshulpmiddelen en diabetesgeneesmiddelen. Aan tafel zitten patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars, leveranciers en andere betrokkenen.

In 2020 is gestart met het integreren van de kwaliteitsstandaarden bloedglucosemeting (bloedglucosemeters, FGM en CGM) en hulpmiddelen voor de toediening van insuline (insulinepennen en insulinepompen), inclusief alle toebehoren en uitbreiding met module ketonenstrips. In 2022 is een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard met landelijke kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet van diabeteshulpmiddelen opgeleverd. De kwaliteitscriteria geven antwoord op de vraag hoe zorg rond diabeteshulpmiddelen eruit zou moeten zien en welke consequenties dit vervolgens heeft voor de organisatie en infrastructuur.

Integraal consensusdocument

In dit kader is het platform verantwoordelijk voor de implementatie en het actueel houden van (de verschillende modules binnen) het consensusdocument “Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet van diabeteshulpmiddelen”. De in dit kader door het platform te verrichten activiteiten zijn beschreven in de plannen die opgenomen zijn in het consensusdocument voor “beheer en onderhoud” en “implementatie”. Het betreft periodieke beoordeling op benodigde aanpassing c.q. uitbreiding van de kwaliteitsstandaard en monitoring op de voortgang van de implementatie. Op basis van aan de implementatie gerelateerde knelpunten, voortschrijdend inzicht dan wel nieuwe inzichten:

  • Signalering welke actualisatieslagen er nodig zijn.
  • Vaststellen van behoeften aan uitbreiding ondersteuningsaanbod

Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg 

Het Platform Diabeteshulpmiddelen valt onder de Kwaliteteitsraad Hulpmiddelen en Zorg. De NDF verzorgt de (inhoudelijke) ondersteuning van het Platform.