De NDF startte dit jaar het project ‘Zorg op maat voor mensen met diabetes & een niet westerse-afkomst’ met Novo Nordisk als maatschappelijk partner. Voor mensen met een andere culturele achtergrond is het moeilijk om goede, passende diabeteszorg te krijgen. De kwetsbaarheid van deze doelgroep wordt o.a. veroorzaakt doordat de huidige zorg en de hieraan gerelateerde ondersteunende materialen vaak gericht zijn op de autochtone, opgeleide Nederlander. Ook de (on)mogelijkheden tot eigen regie en tot participatie in het zorgproces dragen er aan bij dat deze doelgroep vaak tussen wal en schip valt. De NDF wil verandering in deze situatie brengen en streeft naar meer zorg op maat voor iedereen met (een verhoogde kans op) diabetes. 

Inventarisatie
In het project werd begonnen met een inventarisatie onder behandelaars over hoe zij de zorg en ondersteuning vormgeven bij deze groep mensen, over de toepasbaarheid van de NDF Personalized Diabetes Care Methode (PDCM) én waar zij behoefte aan hebben.

Conclusie is dat elke behandelaar - geen enkele uitgezonderd! – zijn uiterste best doet om kwetsbare groepen te ondersteunen. De betrokkenheid is opvallend groot, de frustratie soms ook. Behandelaars gebruiken voor het grootste deel hun eigen ervaring om met de doelgroep om te gaan en voorlichting te geven. Er is geen eenduidige manier van werken. Zo ervaart elke behandelaar - in meer of mindere mate - een taalbarrière; de ene organisatie trekt hiervoor meertalige medewerkers aan. De ander bewust niet en probeert op een andere manier contact te maken. Een greep uit de overige bevindingen: patiënten hebben een zeer lage basiskennis over diabetes en de Nederlandse gezondheidszorg; er spelen bij de doelgroep vaak sociale problemen die als veel urgenter worden ervaren dan “de diabetes, die er gewoon bij hoort”, zoals geen baan hebben, in de schulden zitten etc. En gedeelde besluitvorming is deze groep vanuit de cultuur niet gewend. Vanuit de behandelaars is er grote behoefte aan eenvoudige informatie met veel plaatjes en in meerdere talen. De informatie die bestaat is te moeilijk te vinden en de betrouwbaarheid is ook niet altijd bekend.

Er is dus een slag te maken wat betreft de beschikbaarheid & betrouwbaarheid van relevante, eenvoudige, meertalige informatie gericht op de ondersteuning van mensen met diabetes & een niet-westerse afkomst. De NDF richt zich in de vervolgaanpak van het project dan ook op:

1) Het bundelen, structureren, inhoudelijk beoordelen en digitaal ontsluiten van bestaande informatie
De verzamelde informatie wordt inhoudelijk beoordeeld op praktische toepasbaarheid door deskundigen uit het veld. Een vaste samenwerkingspartner hierbij is de Jan van Ooijen Stichting.

2) Praktische doorontwikkeling gespreksmodel Personalized Diabetes Care Methode
Het in gesprek gaan over diabetes door de patiënt en zijn behandelaar is een essentieel onderdeel van Personalized Diabetes Care. Het contact dient vormgegeven te worden, het door de NDF ontwikkelde gespreksmodel is hiervoor een kapstok. Het model wordt geschikt gemaakt voor praktische toepassing bij de doelgroep. Ook deze activiteit wordt samen met het veld opgepakt zodat hun ervaringen direct worden meegenomen.

Door de bovenstaande aanpak wordt het mogelijk de uniformiteit en continuïteit in de ondersteuning aan deze kwetsbare groep mensen te stimuleren, een belangrijk doel waarvoor de NDF zich hard maakt. Het project wordt medio volgend jaar afgerond.