NDF Programma’s zijn een belangrijk spoor in de NDF Kwaliteitsagenda. Ze zijn bedoeld om structureel aandacht te geven aan doelgroepen en thema’s die dat nodig hebben. De programma’s moeten eraan bijdragen dat de diabeteszorg, die in Nederland van hoog niveau is, iedereen bereikt en ten goede komt. Doel van het nieuwe programma is om het veld ondersteuning te bieden om de zorg voor deze doelgroep diabetespatiënten persoonsgerichter in te richten.

Diabetes komt vaak voor bij ouderen. Bij 70-plussers gaat het om 15 – 20%, het merendeel type 2. Omdat Nederland de komende twintig jaar verder zal vergrijzen, mag gerekend worden op een forse groei van het aantal, veelal thuiswonende, ouderen met (een hoog risico op) diabetes. Het nieuwe programma moet het veld ook helpen om op die ontwikkeling te anticiperen.

Dat het programma nu kan starten heeft alles te maken met het amendement van kamerlid Rutte betreffende optimalisering van zorg aan ouderen met diabetes type 2. Het amendement, dat eind 2016 door de Tweede Kamer werd aangenomen, stelt voor dat de NDF bestaande knelpunten met betrekking tot inhoud, organisatie en financiering van de zorg aan ouderen met diabetes in kaart brengt en structurele oplossingen ontwikkelt.

Om te beginnen heeft de NDF een verkennende inventarisatie uitgevoerd naar knelpunten. Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting van het programma en de vorming van een multidisciplinaire programma-werkgroep met vertegenwoordiging vanuit de NDF lidorganisaties en andere stakeholders. Op 23 november zal een invitational conference worden georganiseerd als officiële kick off.

Lees meer over dit programma binnen de NDF Kwaliteitsagenda