De Nederlandse Diabetes Federatie start een NDF Stakeholdersdialoog Real Time Continue Glucose Monitoring. De NDF organiseert sector brede stakeholdersdialogen om issues in de zorg te adresseren en te voorzien van structurele en duurzame oplossingen. De nieuwe dialoog, die mede mogelijk wordt gemaakt door VWS, richt zich op de ontwikkeling van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard met landelijke kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige RTCGM.

De RTCGM is een kleine glucosesensor, die onder de huid wordt geplaatst. Het glucosegehalte wordt hiermee permanent in de gaten gehouden, waardoor direct op schommelingen kan worden gereageerd.

Binnen de diabeteszorg staat Real Time Continue Glucose Monitoring volop in de belangstelling. Recent nog werd op advies van de Rondetafel Diabeteszorg besloten om twee extra groepen mensen met diabetes in aanmerking te laten komen voor RTCGM als verzekerde zorg. Vrouwen met diabetes die zwanger willen worden en mensen met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemiën en/of ongevoeligheid om hypoglykemie waar te nemen.

Bovendien vormt RTCGM een essentieel onderdeel van innovatieve closed loop systemen die in ontwikkeling zijn. Dergelijke systemen integreren bloedglucosebepaling en insulinetoediening in één intelligente productoplossing. De ontwikkelingen op dit terrein gaan snel. Een eerste systeem heeft reeds goedkeuring gekregen van de Amerikaanse toezichthouder en naar verwachting komt het in 2018 naar Europa. Met de nieuwe dialoog anticipeert de NDF met het veld op deze nabije toekomst.

Daarmee wordt ook gehoor gegeven aan de uitnodiging van Zorginstituut Nederland dat aangeeft het zeer wenselijk te vinden wanneer veldpartijen zelf formuleren aan welke criteria goede (diabetes)zorg moet voldoen: breed gedragen kwaliteitscriteria die voor zorgverleners leidend zijn voor de inhoud en organisatie van de zorg, die de patiënt inzicht geven in wat hij kan verwachten, en die zorgverzekeraars kader bieden voor de inkoop van die zorg.

Op dit moment wordt gewerkt aan de organisatorische inrichting van de dialoog, die in 2018 feitelijk van start zal gaan.