De zorg voor mensen met diabetes is op allerlei vlakken sterk in ontwikkeling. Met name de transitie richting persoonsgerichte diabeteszorg is opvallend. Om op deze ontwikkelingen in te spelen vindt de Nederlandse Diabetes Federatie de tijd rijp om de NDF Zorgstandaard diabetes onder de loep te nemen. Deze standaard ligt aan de basis van het succes van de Nederlandse multidisciplinaire diabeteszorg. Het doel is om eind dit jaar helder te hebben hoe deze vernieuwde NDF zorgstandaard diabetes eruit moet komen te zien.

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) ziet het als belangrijke kerntaak om, als koepel van het veld, een bepalende rol te spelen waar het gaat om het vaststellen en veiligstellen van de kwaliteit van de diabeteszorg in ons land. Ontwikkelingen op het terrein van e-health, innovatieve middelen, kwaliteitsstandaarden en de beweging naar persoonsgerichte zorg vragen om een update van de NDF Zorgstandaard diabetes, zodat die kwaliteit gewaarborgd blijft. De standaard, inclusief addenda en onderliggende richtlijnen, heeft bijgedragen aan de uniformering van de zorg en daarmee aan een ‘gegarandeerde’ hoge kwaliteit, overal in het land. Maar de standaard heeft ook een keerzijde: namelijk dat die kan leiden tot standaard zorg.

Via een veldverkenning is de NDF daarom nu drukdoende om bij de achterban van patiënten en zorgverleners en andere stakeholders kennis en ervaring op te halen die belangrijk zijn voor de nieuwe generatie NDF Zorgstandaard . Zodat deze vernieuwde Zorgstandaard het veld straks helpt bij de door de NDF in gezette transitie naar persoonsgerichte diabeteszorg; met ruimte voor het diabetesjaargesprek, gezamenlijke besluitvorming en zelfmanagement.

Tijdens deze veldverkenning dit jaar wordt gekeken naar de opzet, de inhoud en het gewenste format van de Zorgstandaard, met als uitgangspunt dat de nieuwe standaard niet iets op zichzelf staand moet zijn maar in elk opzicht ondersteunend moet zijn aan het veld en de kwaliteit van zorg . Tegelijkertijd wordt bij (internationale) good practices informatie opgehaald over het toegankelijk maken van complexe kwaliteitsstandaarden. Zo is de NDF bijvoorbeeld recent op bezoek geweest bij het College Perinatale Zorg (CPZ), dat een digitale implementatietool ontwikkeld heeft.

Na de zomer wordt alle input vanuit de veldverkenning gebundeld en vertaald naar een ‘ontwikkelplan’. De uitkomsten worden in een werksessie voorgelegd aan alle NDF-leden. Uiterlijk 2020 wordt er echt gestart. Het gehele traject van verkenning, planning en uitvoer wordt ondersteund door de NDF Commissie Zorgstandaard en richtlijnen onder voorzitterschap van Philip van der Wees, hoogleraar Paramedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit.

Heeft u zelf ideeën over hoe de Zorgstandaard volgens u een aanpassing verdient? Dan kunt u via deze link uw commentaar invoeren.