Sensorvergoeding, de actiegroep die zich ervoor inzet dat iedereen met insulineafhankelijke diabetes een CGM vergoed kan krijgen, heeft vrijdag 11 december op uitnodiging van de Rondetafel Diabeteszorg een presentatie verzorgd tijdens de werkgroep hulpmiddelen van de rondetafel. Tijdens deze bijeenkomst onderbouwden de twee oprichters van Sensorvergoeding, Loes Heijmans en Orietta Koster, hun claim ‘CGM for all’. Het is volgens hen noodzakelijk dat er een brede vergoeding komt voor CGM omdat dit mensen de keuzevrijheid biedt om samen met hun behandelaar te bepalen welke vorm van sensortechnologie het meeste bijdraagt aan een betere gezondheid en kwaliteit van leven.

Visie op sensortechnologie
Tijdens de vergadering werd duidelijk dat het doel waar Sensorvergoeding zich voor inzet, op instemming kan rekenen van een meerderheid van de patiëntenvertegenwoordigers, zorgverleners en verzekeraars die lid zijn van de werkgroep. Zorginstituut Nederland dat als toehoorder bij de vergaderingen van de werkgroep aanwezig is, sprak van een ‘mooi uitgangspunt voor de werkgroep hulpmiddelen om verder over na te denken’.
Omdat de ontwikkelingen op het gebied van sensortechnologie bij diabetes hard gaan en er inmiddels een nieuwe Flash Glucose Monitor mét alarm (FSL2) op de markt is waardoor FGM en CGM steeds meer naar elkaar toegroeien, wil de werkgroep hulpmiddelen in 2021 met een langetermijnvisie komen over de inzet van sensortechnologie bij de behandeling van diabetes. Met als uitgangspunt gezamenlijke besluitvorming en functioneringsgericht voorschrijven. De tijd is rijp voor een integrale visie, aldus de werkgroep. Sensorvergoeding bepleitte een zo kort mogelijk tijdspad “omdat mensen nu al keuzevrijheid nodig hebben”.

Over de Rondetafel Diabeteszorg
De Rondetafel Diabeteszorg kent meerdere werkgroepen, waar discussie wordt gevoerd en onderwerpen inhoudelijk worden voorbereid en geagendeerd bij de Rondetafel Diabeteszorg. Alle partijen die in Nederland betrokken zijn bij goede diabeteszorg maken deel uit van de Rondetafel Diabeteszorg: patiëntenvereniging DVN, zorgverleners, zorgverzekeraars, farmaceuten en producenten van hulpmiddelen. De NDF is voorzitter en secretaris. Het gezamenlijk doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium afstemming te bereiken welke (nieuwe) kansrijke behandelmethodes en hulpmiddelen voor vergoeding via het basispakket in aanmerking zouden moeten komen. De rondetafel doet dit (mede) op basis van het beschikbare wetenschappelijke bewijs, en wanneer deze ontbreekt of onvolledig is, wordt vastgesteld wat nog nodig is om de bewijslast over de effectiviteit van kansrijke zorg, alsnog sluitend te krijgen.

Vergoeding via de basisverzekering
De Rondetafel heeft geen bevoegdheid om bindende besluiten te nemen, maar doordat alle partijen in de diabeteszorg vertegenwoordigd zijn en het Zorginstituut en ook het ministerie van VWS als toehoorder deelnemen, komen (nieuwe) kansrijke behandelmethodes en hulpmiddelen eerder in aanmerking om voor vergoeding te worden beoordeeld.