Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

NDF Stakeholdersdialoog Insulinepomptherapie

Aanleiding voor deze dialoog was een door Zorginstituut Nederland aangewakkerde discussie over de bekostiging van insulinepomptherapie. De NDF stelde zich op het standpunt dat een besluit over bekostiging gebaseerd dient te zijn op duidelijke afspraken over kwaliteit. Om tot zulke afspraken te komen bracht de federatie alle stakeholders aan tafel. Deze ook door ZIN gesteunde route resulteerde in het Nationaal Consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie, dat concrete eisen stelt aan alle betrokkenen bij insulinepomptherapie; patiënten, zorgverleners, behandelcentra, producenten, leveranciers en zorgverzekeraars.

Op dit moment werken veldpartijen, onder de vlag van de NDF, aan de ontwikkeling van instrumenten die de implementatie van de criteria faciliteren en de kwaliteit moeten borgen. Het gaat met name om een raamwerk voor de multidisciplinaire scholing van behandelteams en een systeem voor visitatie.

Najaar 2016 bracht de NDF ook advies uit over bekostiging. In het advies stond de vraag centraal of overheveling naar medisch specialistische zorg meerwaarde heeft op de aspecten kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid en/of kosten van de zorg. Volgens de NDF niet. Geadviseerd werd om juist vol in te zetten op kwaliteitsverbetering door implementatie van de gestelde kwaliteitscriteria, in de overtuiging dat daarmee ook een positief effect op de andere aspecten zal worden gerealiseerd. In december 2016 maakte ZIN bekend het advies van de Nederlandse Diabetes Federatie te volgen en af te zien van overheveling van (de bekostiging van) de insulinepompen van de hulpmiddelenzorg naar de medisch-specialistische zorg.

 

Consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet insulinepomptherapie en hulpmiddelen’

NDF bericht: Zorginstituut Nederland volgt advies NDF – Geen overheveling van insulinepompen

ZIN bericht: Diabeteshulpmiddelen (Zvw)ZIN bericht: Diabeteshulpmiddelen (Zvw)

NDF Stakeholdersdialoog Standaard bloedglucosemeting

De NDF startte deze dialoog vanwege aanhoudende zorgen in het veld over de kwaliteit van bloedglucosemeting. Doel was om tot gedragen en geldende afspraken te komen rondom dit voor diabetespatiënten essentiële aspect van hun zelfmanagement. De dialoog heeft geresulteerd in het Consensusdocument Kwaliteitscriteria Standaard bloedglucosemeting, met als kernboodschap:

De keuze voor een bloedglucosemeter wordt gemaakt in de spreekkamer, door de diabetespatiënt en zijn hoofdbehandelaar samen. Men moet kunnen kiezen uit een breed aanbod, waarbij kwaliteit, het functioneren van de patiënt en doelmatigheid voorop staan.

Het Consensusdocument is het resultaat van de NDF Stakeholdersdialoog Standaard bloedglucosemeting die de Nederlandse Diabetes Federatie in het voorjaar van 2016 startte. Doel was om tot gedragen en geldende afspraken te komen rondom dit voor diabetespatiënten essentiële aspect van hun zelfmanagement, als antwoord op de aanhoudende zorgen in het veld over de kwaliteit van bloedglucosemeting en de keuzevrijheid van de patiënt. Het Consensusdocument wordt toegevoegd aan de NDF Zorgstandaard diabetes.

Het Zorginstituut heeft het document, conform het voorstel van het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen, overgenomen als module diabetes hulpmiddelen/ ‘Consensusdocument kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting’. Dat betekent dat de standaard wordt opgenomen in het wettelijk Register van het Zorginstituut. Op één onderdeel van de module diabetes zijn de betrokken partijen het onderling niet eens geworden. Het Zorginstituut is gevraagd hier een knoop over door te hakken; dit is de doorzettingsmacht van het Zorginstituut. Een en ander is ook terug te lezen in de brief die minister Schippers op 9 juni 2017 verstuurde om de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen.

Het Kwaliteitskader vormt de kapstok voor specifieke categorieën hulpmiddelen. In het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg is expliciet vastgelegd dat hulpmiddelen functioneringsgericht worden voorgeschreven. Dat betekent dat om te bepalen welke functionaliteiten van een hulpmiddel nodig zijn, rekening wordt gehouden met de stoornis, beperkingen, participatieproblemen alsmede de specifieke situatie van mensen die een hulpmiddel nodig hebben, zodat maatwerk kan worden geboden. Bovendien is bepaald dat er brede keuze is voor de cliënt en het proces van voorschrijven transparant en doelmatig is.

Het Consensusdocument is voorbereid door een multidisciplinaire werkgroep van de NDF*. De criteria die zijn opgesteld hebben betrekking op de fase van voorbereiding en start van zelfcontrole, op de begeleiding tijdens chronische fase en op de organisatie en infrastructuur rondom zelfcontrole. Volgens het Consensusdocument moeten bloedglucosemeters voldoen aan in het document nader benoemde basiseisen en CE-markering. Bij het op de markt brengen van een nieuw type vindt een initiële verificatie door een onafhankelijke instantie plaats waarbij volgens een vastgesteld protocol wordt gecontroleerd op onder andere juistheid en precisie. Er komt een online overzicht van alle meters die voldoen, inclusief een tool die de patiënt en behandelaar ondersteunt bij het selecteren van een passende meter. Voor de registratie van eventuele problemen met bloedglucosemeters en teststrips of cassettes komt er een onafhankelijk meldpunt.

*) met daarin DVN, DiHAG, EADV, KNMP, NVKC, NVD/DNO, NIV, NVK, FHI, Diagned en ZN.
 

Consensusdocument kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting
Naar het Register: Zorginzicht.nl
Brief van minister Schippers

Rondetafel Diabeteszorg


Een bijzondere stakeholdersdialoog is de Rondetafel Diabeteszorg die de Nederlandse Diabetes Federatie organiseert, in samenwerking met Zorginstituut Nederland.

 

De NDF organiseert sector brede stakeholdersdialogen om knelpunten in de zorg te voorzien van structurele en duurzame oplossingen. Op basis van consensus en uitgewerkt in multidisciplinaire kwaliteitsstandaarden. Daarin worden de rollen van alle betrokkenen in de betreffende keten geëxpliciteerd.

0
0
0
s2sdefault