Start NDF-project, Diabetes Fonds financiert Visuele, eenvoudige voorlichting aan migranten met diabetes

Voor mensen met een andere culturele achtergrond is het moeilijk om passende diabeteszorg te krijgen. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de huidige zorg en de hieraan ondersteunende materialen vaak gericht zijn op autochtone, opgeleide Nederlanders. De NDF wil hierin verandering brengen en streeft naar zorg en ondersteuning op maat voor migranten met diabetes én hun behandelaars. Een van het activiteiten die de federatie uitvoert, is de digitale heruitgave van de map ‘Praten-platen over diabetes’. De map bevat visueel materiaal voor voorlichting aan migranten en laaggeletterde patiënten met diabetes. Ook zijn bij de afbeeldingen behorende teksten geschreven in eenvoudig Nederlands. Het Diabetes Fonds financiert het project.

Roep uit het veld
De map ‘Praten-platen over diabetes’ is in 2008 geprinte oplage verspreid door de NDF en het toenmalige NIGZ. Doel van ‘Praten-platen over diabetes’ is huisartsen, diabetesverpleegkundigen, praktijkondersteuners, diëtisten en overige behandelaars te ondersteunen bij de begeleiding van diabetespatiënten die niet of slecht kunnen lezen in het Nederlands en vaak ook niet in hun eigen taal. Hierbij is vooral rekening gehouden met de Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse groep, waarvan bekend is dat diabetes bij hen bovengemiddeld voorkomt.

Negen jaar na de succesvolle introductie is de map echter op weinig plaatsen terug te vinden. Dit terwijl de behoefte van zorgverleners aan eenvoudige en visuele informatie voor de groeiende groep laaggeletterde patiënten toeneemt. Behandelaars doen hun uiterste beste om hun laaggeletterde patiënten zo goed mogelijk te begeleiden maar missen praktische tools om het contact en de zorg in de spreekkamer vorm te geven. Met financiering van het Diabetes Fonds is het mogelijk de roep uit het veld te beantwoorden. De komende maanden wordt gewerkt aan een inhoudelijke actualisatie van de map & de structuur en het op een toegankelijke manier digitaal beschikbaar stellen van de informatie.

Diabetes & diversiteit
Vanuit haar ambitie om de best mogelijke kwaliteit van zorg en leven voor mensen met (pre-)diabetes te realiseren, heeft de NDF het thema ‘Diabetes en diversiteit’ benoemd als een van de drie programmalijnen in haar meerjarenbeleidsplan. De activiteiten richten zich op mensen met diabetes & een niet-westerse afkomst o.a. omdat:
- de prevalentie van diabetes bij deze groep hoger is dan bij autochtonen;
- de totale doelgroep in aantal zal toenemen met het oog op vergrijzing en de migrantenstroom;
- de huidige zorg en het hieraan gerelateerde ondersteuningsaanbod onvoldoende rekening houdt met de (culturele) achtergrond en de mate van geletterdheid van migranten.

Lees hier meer over de activiteiten van de NDF voor migranten met diabetes.