Zorginstituut neemt NDF-zorgmodule voor ouderen op in het Register

Om ervoor te zorgen dat ouderen met diabetes zo goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen, zonder al te veel last van hun diabetes, is de zorgmodule ‘Zorg op maat voor ouderen met diabetes’ ontwikkeld. Deze module van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is deze week toegelaten tot het Register van het Zorginstituut en is daarmee een passende leidraad voor artsen en andere zorgverleners.

Het aantal thuiswonende ouderen met diabetes neemt toe. Met deze module ‘Zorg op maat voor ouderen met diabetes’ wil de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) de zorg voor ouderen met diabetes verbeteren en stroomlijnen. In de module staat beschreven wat goede zorg en preventie op maat voor thuiswonende ouderen met diabetes inhoudt. Speciaal aandacht wordt hierbij gegeven aan het herkennen van aspecten van kwetsbaarheid, bijvoorbeeld gevoeligheid voor een depressie, valrisico, medicijngebruik of voetzorg. De nadruk in de behandeling verschuift van het voorkomen van complicaties op langere termijn, naar behoud van kwaliteit van leven en behoud van zelfstandigheid.
De module ‘Zorg op maat’ is getoetst door het Zorginstituut en deze maand akkoord bevonden voor opname in het Register. Een van de eisen om in het Register te komen, is dat de kwaliteitsstandaard door zowel de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de patiëntenvereniging gezamenlijk aan het Register wordt aangeboden. ‘Zorg op maat voor ouderen met diabetes’ is onderdeel van het NDF-programma ‘Ouderen en diabetes’, waarmee NDF de kwaliteit van zorg wil verhogen en de zorg meer persoonsgericht wil maken. De module gaat met name over ouderen met diabetes type 2, maar veel aanbevelingen in dit document zijn ook nuttig voor mensen met diabetes type 1.


In ‘Zorg op maat voor ouderen met diabetes’ staan adviezen over hoe zorgverleners meer aandacht kunnen hebben voor diabetes als onderdeel van integrale zorg; niet de aandoening staat centraal, maar de mens in zijn sociale omgeving. De complexiteit van de zorg neemt toe en dit vraagt om andere kennis en vaardigheden van zorgverleners. Ouderdom komt met gebreken, zo kunnen spierfunctie, nierfunctie, eetlust, cognitie of zintuigen achteruitgaan. De gevolgen van deze veranderingen vragen om aanpassing van de diabetesbehandeling. Een belangrijk aspect hierbij is de zelfstandigheid van de oudere in kwestie. Diabeteszorg is de laatste jaren meer gericht op zelfmanagement en bij ouderen moet kritisch gekeken worden naar hun mate van zelfmanagement en zelfstandigheid: niet iedere oudere is in staat alle behandeladviezen op te volgen. Zorgverleners moet hier rekening mee houden, en waar mogelijk komen tot vereenvoudiging van de behandeling.
Verder is samenwerking in de diabeteszorg van belang. De zorg voor mensen met diabetes gebeurt in een team waarin de oudere en zijn naasten centraal staan. Bij diabeteszorg zijn verschillende zorgverleners betrokken, ieder met zijn eigen specifieke deskundigheid. Vanuit hun verschillende achtergronden kunnen ze veranderingen bij de ouderen signaleren en met elkaar delen. Met de komst van deze zorgmodule weten zorgverleners hoe zij deze zorg het beste kunnen vormgeven.
De module is een verdieping van de NDF Zorgstandaard Diabetes en is te vinden via http://www.zorgstandaarddiabetes.nl/wp-content/uploads/2013/06/Module_zorg_op_maat_ouderen_sept_2019_def.pdf