Bijna 40 deelnemers Zoomden dinsdagavond 19 mei in om aan te sluiten bij de eerste online NDF Netwerkbijeenkomst. De informele ontmoeting stond in het teken van het NDF Programma Preventie plus.

Pauline Mourits en Lisette Piepers van de NDF lieten de deelnemers kennismaken met het nieuwe programma, zoals dat nu in de steigers staat. Een belangrijk speerpunt is de structurele inbedding van actieve vroegopsporing van mensen met (een hoog risico op) diabetes, met de inzet van de Diabetes Risicotest. En dan met name binnen disciplines als voedingszorg, beweegzorg, voetzorg en farmaceutische zorg. Uiteindelijk moet het programma een Preventiepad opleveren voor met name deze beroepsgroepen binnen de diabetesketen.

Het NDF Programma Preventie plus is een initiatief vanuit de achterban en heeft een plek in het meerjarenbeleidsplan NDF Perspectief 2024. Tijdens de bijeenkomst werden de eerste resultaten gepresenteerd van een veldverkenning naar kansen en knelpunten die aandacht verdienen bij de verdere ontwikkeling van het programma. Met de inzet van onder andere polls en chat werden de deelnemers betrokken en in zogenaamde break-out groepjes werd in klein verband doorgepraat.

Een vraag die bijvoorbeeld langs kwam was, hoe betrek je de brede beroepsgroep hierbij? Dus niet alleen de diabetes gespecialiseerde diëtist maar alle diëtisten. Het idee om een Preventiepad te organiseren met de Diabetes Risicotest als centraal instrument wordt breed gedragen maar er zijn wel vragen over de rol die bijvoorbeeld een paramedicus heeft als een test is afgenomen: welke vervolgactie, wanneer en naar wie doorverwijzen. Het idee om met het Preventiepad aan te sluiten op lokale aanpakken, zoals Gezonde wijkaanpak, vond veel weerklank. Ook werden nog suggesties gedaan om nog meer partijen te betrekken zoals bedrijfsartsen en tandzorgverleners, maar ook platforms als thuisarts.nl.

De resultaten van de veldverkenning zullen, gecombineerd met de opbrengst van deze netwerkbijeenkomst, de basis zijn voor een plan van aanpak voor het Preventiepad dat vervolgens weer wordt gedeeld met de leden en andere stakeholders.