De Nederlandse Diabetes Federatie publiceert vandaag het integraal consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen’. In het consensusdocument worden de landelijke kwaliteitscriteria voor diabeteshulpmiddelen beschreven. De kwaliteitscriteria geven een antwoord op de vraag hoe de zorg rondom 6 typen diabeteshulpmiddelen eruit zou moeten zien en welke consequenties dit vervolgens heeft voor de organisatie en infrastructuur van de zorg. Het document is te vinden in de NDF Toolkit Persoonsgerichte Diabeteszorg en preventie.

Actueel
Het document vervangt eerdere consensusdocumenten voor specifiek insulinepomptherapie (2015), bloedglucosemeting (2017), en FGM en CGM (2020). Aan het integrale document is ook een onderhoudsplan toegevoegd. Daardoor zullen in de toekomst nieuwe ontwikkelingen kunnen worden geïntegreerd zonder dat daarvoor een heel nieuw document moet worden geschreven. Zo zijn in de editie die nu is gepubliceerd modules over hybrid closed loop en ketonenstrips opgenomen.

Voor wie?
Omdat het gebruik van diabeteshulpmiddelen, afhankelijk van het type, in meer of mindere mate educatie voor de patiënt behoeft, is het belangrijk in deze leidraad te beschrijven wat nodig is voor een doelmatige toepassing ervan. Deze kwaliteitscriteria zijn daarom primair bedoeld voor zorg- en welzijnsprofessionals die in hun werk te maken hebben met mensen met diabetes. Daarnaast zijn de kwaliteitscriteria relevant voor beleidsmedewerkers, kwaliteitsmanagers, verzekeraars en de overheid om kennis te nemen van de kwaliteitscriteria.

Zes overzichtskaarten
In het consensusdocument zijn zes overzichtskaarten opgenomen. Betreffende: Bloedglucosemeter en test strips; Sensortechnologie – Continue glucose monitoring (CGM) & Flash glucose monitoring (FGM); Insulinepennen; Insulinepomptherapie; Hybride Closed Loop Systemen (HCL); Ketonen teststrips
De kaarten informeren per hulpmiddel kort en bondig over indicatiestelling, start-, continuerings- en stopcriteria, en over instructie en educatie van de patiënt.

Zorginzicht.nl
Het consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen’ wordt nog niet opgenomen in Zorginzicht.nl. Dat is omdat het nog geen informatieparagraaf bevat. NDF heeft, in overleg met alle betrokken partijen en Zorginstituut Nederland, besloten het consensusdocument te publiceren in de NDF Toolkit Persoonsgerichte Diabeteszorg en preventie. Op deze wijze zijn de kwaliteitscriteria zonder extra vertraging openbaar en bruikbaar gemaakt voor zorgverleners, mensen met diabetes, beleidsmedewerkers, kwaliteitsmanagers, verzekeraars en de overheid. Bij de eerstvolgende herziening zal ook de informatieparagraaf worden ontwikkeld en gelijktijdig met de herziening aangeboden aan het Zorginstituut Nederland.

Achtergrond
In 2020 besloot de minister op advies van het Zorginstituut om alle diabeteshulpmiddelen per 1 januari 2021 te laten vallen onder de aanspraak hulpmiddelenzorg. De minister stelde als voorwaarde dat de veldpartijen in overleg tot kwaliteits-en doelmatigheidscriteria zouden komen die waarborgen dat diabeteshulpmiddelen doelmatig worden ingezet. Daarop werd, onder auspiciën van het Platform Diabeteshulpmiddelen, de werkgroep ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen’ van start gegaan met het integreren van verschillende bestaande consensusdocumenten aangaande diabeteshulpmiddelen, met name bloedglucosemeters, insulinepennen, de inzet van sensortechnologie en insulinepompen. Resulterend in het nu gepubliceerde consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen’.

Het consensusdocument is opgesteld in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland (DVN), Diabetes Huisartsen Advies groep (DiHAG), Beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen Diabeteszorg (V&VN Diabeteszorg), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD/ DNO), Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), Federatie van Technologiebranches (FHI), Diagnostica Associatie Nederland (Diagned) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), onder redactie van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).